conceptie grafica  ©  Aurel Maria Baros
BUCURESTI
PROZA
Cap. 1 Dispozitii generale


Art. 1 Uniunea Scriitorilor din România, numita în continuare U.S.R., este succesoarea Societatii Scriitorilor Români înfiintata în anul 1908. U.S.R., declarata persoana juridica româna de utilitate publica prin Decretul nr. 267/1949, este asociatie profesionala de creatori literari, nonguvernamentala si nonprofit, constituita în scopul de a apara interesele de breasla, economice, sociale si morale ale membrilor ei si de a-i reprezenta în raporturile cu autoritatile, cu alte asociatii de creatori, cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.

Art. 2 U.S.R. îsi însuseste principiile din Carta Fundamentala a Drepturilor Omului, interzicându-si promovarea unor atitudini si aderarea la activitati contrare demnitatii si libertatii umane, precum si libertatii de opinie si de expresie.
Cap 6. Filialele

Art. 31 Filialele se constituie local daca au cel putin 50 de membri, sediu si dotari corespunzatoare. În localitatile în care locuiesc cel putin 10 membri ai unei Filiale, se pot constitui Reprezentante facând parte din Filiala cea mai apropiata geografic.

Art. 32 Organele de conducere ale Filialei, sunt urmatoarele: Adunarea Generala a Filialei (AGF), Comitetul Filialei si Presedintele Filialei.

Art. 33 Adunarea Generala a Filialei (AGF) se întruneste în sesiune ordinara la fiecare 5 ani, cu convocarea tuturor membrilor Filialei, si alege, prin votul exprimat de membrii prezenti, Comitetul Filialei compus din 5 membri, în care este inclus si Presedintele ales al Filialei.
De asemenea, AGF îl alege prin vot, în aceeasi sesiune ordinara, pe Presedintele Filialei, care este candidatul cu cele mai multe voturi exprimate.

La Filialele cu mai putin de 150 de membri, Presedintele ales este membru în CUSR. La Filialele cu peste 150 de membri, AGF alege prin vot reprezentantii sai în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urna separata, AGF voteaza Presedintele U.S.R. AGF îsi alege prin vot reprezentantul / reprezentantii în CUSR, conform procedurii stabilite. Într-o urna separata, AGF voteaza Presedintele U.S.R. AGF poate fi convocata în sesiune extraordinara la solicitarea Presedintelui Filialei sau a unei treimi din membrii Filialei. AGF întrunita în sesiune extraordinara îi poate revoca pe Presedintele Filialei, precum si Comitetul ales.

Art. 34 Adunarea Generala a Filialei hotaraste asupra tuturor activitatilor si problemelor Filialei. Hotarârile AGF se iau cu votul majoritar al membrilor prezenti.

Art. 35 Comitetul de Conducere al Filialei se întruneste în sesiune ordinara de doua ori pe an sau ori de câte ori e nevoie, la solicitarea Presedintelui sau a unei treimi din membrii sai. Pentru Comitetul de Conducere al Filialei, cvorumul este de jumatate plus unu dintre membrii sai. Votul este valabil cu jumatate plus unu din participanti. La solicitarea Presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, Comitetul de Conducere al Filialei poate fi convocat în sesiune extraordinara.

Art. 36 Presedintele Filialei coordoneaza activitatea Filialei. Presedintele Filialei este membru cu drept de vot al CUSR.

Art. 37 AGF are urmatoarele atributii:

a) alege Presedintele U.S.R.;

b) alege Presedintele Filialei, pe care îl poate revoca în aceleasi conditii de vot;

c) alege Comitetul de Conducere al Filialei;

d) alege reprezentantul / reprezentantii sai în CUSR, altul / altii decât Presedintele pentru Filialele cu peste 150 membri;

e) propune Comitetului de Conducere al Filialei proiecte si programe, precum si activitati specifice;

f) dezbate si aproba proiecte, programe si alte activitati specifice ale Filialei.

Art. 38 Comitetul de Conducere al Filialei are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea Filialei între doua AGF;

b) pune în aplicare proiectele si programele Filialei;

c) propune Comisiei de Validare noi membri ai Filialei;

d) alege Juriul de acordare a premiilor anuale;

e) verifica situatia încasarii cotizatiilor si comunica, prin Presedinte, Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere respectarea sau nerespectarea Statutului;

f) gestioneaza în interesul Filialei sumele rezultate din cotizatii si toate fondurile proprii atrase (subventii, sponsorizari);

g) atrage subventii si sponsorizari pentru activitatile sale;

h) hotareste participarile la proiecte si programe culturale, precum si strategiile care privesc Filiala.

Art. 39 Membrii Comitetului de Conducere al Filialei, dupa trei absente nemotivate, îsi pierd aceasta calitate, fiind înlocuiti cu urmatorii candidati în ordinea voturilor. Daca o persoana nu mai face parte din CCF (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuita cu urmatorul candidat în ordinea voturilor.


Cap. 7 Patrimoniul U.S.R.

Art. 40 Patrimoniul U.S.R. se compune din bunurile si valorile aflate în posesia sa la constituire ori dobândite ulterior, indiferent sub ce titlu.

Art. 41 Încetarea calitatii de membru al U.S.R. nu confera niciun drept cu privire la patrimoniul acesteia.

Art. 42 Veniturile U.S.R. sunt:

a) proprii;

b) atrase.

Art. 43 Veniturile proprii provin din:

a) cotizatii;

b) contracte economice cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate, concesiuni, închirieri, subînchirieri etc.;

c) drepturi de autor, know-how;

d) venituri din activitatile prevazute la Cap. 2, Obiectul de activitate;

e) sumele provenite din colectarea taxei de timbru literar;

f) exploatarea unor bunuri proprii.

Art. 44 Veniturile atrase sunt:

a) subventii de la bugetul de stat sau alte institutii publice;

b) fonduri europene nerambursabile si alte sume provenind de la institutii din strainatate;

c) sponsorizari;

d) donatii;

e) credite;

f) orice alte sume sau bunuri destinate U.S.R., în conditiile legii, rambursabile sau nerambursabile.


Cap. 8 Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 45 Filialele, care nu au sedii si conditii satisfacatoare pentru a-si desfasura activitatea, pot sa fie desfiintate, prin hotarârea CUSR, iar membrii lor vor fi transferati la Filiala cea mai apropiata de domiciliul acestora, conform optiunii fiecaruia.

Art. 46 Membrii care, la data intrarii în vigoare a prezentului Statut, aveau calitatea de membri stagiari, daca, într-o perioada de 5 ani, nu îndeplinesc conditiile pentru intrarea în U.S.R. prevazute în actualul Statut, îsi pierd calitatea de membru U.S.R.

Art. 47 Desfiintarea U.S.R. poate fi hotarâta de AG prin votul a cel putin doua treimi dintre membrii U.S.R. Lichidarea patrimoniului, dupa desfiintare, se face potrivit legii.

Art. 48 Prezentul Statut poate fi modificat de catre CUSR de câte ori o cere contextul legislativ si de câte ori este nevoie.

Art. 49 Prezentul Statut a fost aprobat de CUSR din data de 12 martie 2013.


Nota

Prin decretul 267/1949 U.S.R. a fost declarata persoana juridica româna de utilitate publica. De la 15 ianuarie 1990, U.S.R. si-a desfasurat activitatea conform Decretului-lege 27/1990.

Prin încheierea din 31 martie 1995, pronuntata în dosarul 158/PJ/1994 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus înscrierea Statutului U.S.R., adoptat de Adunarea Generala la data de 3 februarie 1995, în Registrul persoanelor juridice (non-profit) conform Art. 93 din Legea 21/1924.

Prin încheierea din 26 februarie 1998, pronuntata în dosarul nr. 158/PJ/1994, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a luat act de modificarile la Statutul U.S.R. si componenta organelor de conducere si control ale U.S.R.

Prin încheierea din 15 aprilie 2005, pronuntata în dosarul 193/PJ/2005 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a luat act de modificarile la Statutul U.S.R., adoptate de Conferinta Nationala din data de 25 02 2005 si în baza dispozitiilor Art. 33 din O.G. nr.26/2000, modificata si completata prin O.G. nr. 37/2003, a dispus înregistrarea modificarilor respective în Registrul Filialelor si Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti.


Anexa 1

Regulamentul Comisiei de Cenzori

Art. 1 Comisia de Cenzori, numita în continuare CC, verifica anual activitatea economico-financiara a U.S.R. si a Filialelor. CC prezinta un raport în fata CUSR, în prima sedinta anuala a acestuia din luna martie. Iar la sfârsitul mandatului de 5 ani, CC pune un raport la dispozitia AGF-urilor.

Art. 2 CC este aleasa pe un mandat de 5 ani de catre CUSR, la propunerea CD. CC se compune din 5 membri ai U.S.R., de preferinta economisti ori experti contabili care nu fac parte din niciun alt organism de conducere al U.S.R. ori al Filialelor si din nicio alta comisie a U.S.R. În prima sa reuniune, CC îsi alege Presedintele, însarcinat cu prezentarea raportului. Membrii CC adopta hotarâri valabile prin consens. Opiniile separate sunt aduse în fata CUSR, cu motivatia de rigoare.CUSR poate sa invalideze respectiva hotarâre a CC si/sau opiniile separate. În cazul vacantei unuia dintre cele 5 posturi, Comitetul Director propune un înlocuitor, sub rezerva validarii de catre CUSR în prima sedinta anuala din martie.


Anexa 2

Regulamentul Comisiei de Validare

Art. 1 Comisia de Validare, numita mai departe CV, este aleasa prin vot, la propunerea Presedintelui, în prima sedinta a noului CD, pentru un mandat de 5 ani; Presedintii de Filiale nu pot fi membri ai CV.

Art. 2 CV este compusa din 7 membri si hotaraste valabil prin votul a cel putin 4 din membrii sai; CV, în prima sa sedinta, îsi alege un Presedinte pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CV se întruneste ori de câte ori considera necesar si supune propunerile sale votului membrilor CUSR la sedinta din luna noiembrie.

Art. 4 CV propune acordarea calitatii de membru U.S.R. în urmatoarele conditii:

a) pe baza propunerilor Filialelor,

b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

- cerere individuala de primire;

- câte un exemplar din cartile publicate, în numar de cel putin trei (poezie, proza, teatru, inclusiv reprezentat, literatura pentru copii si tineret, eseu, istorie, critica sau teorie literara si traduceri în si din limba româna). În cazul autorilor detinatori ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singura carte;

- copii dupa cel putin doua cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, aparute în reviste literare prestigioase (de preferinta, revistele editate de U.S.R.) si sa fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscuta pe plan national. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatura si va face publica aceasta lista pe pagina web a U.S.R. si a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducatorilor, cronicile pot fi înlocuite cu doua referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalitati importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducatori, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanta autorului tradus si dificultatea filologica a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidati este sa apartina genurilor literare: poezie, proza, critica si istorie literara, literatura pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

Art. 5 Daca o persoana nu mai face parte din CV (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuita cu urmatorul candidat în ordinea voturilor. Membrii CV, dupa trei absente nemotivate, îsi pierd aceasta calitate, fiind înlocuiti cu urmatorii candidati în ordinea voturilor.


Anexa 3

Regulamentul Comisiei de Monitorizare a Alegerilor (CMA)

În ultima sedinta a Consiliului U.S.R., dinainte de începerea procesului electoral, se alege Presedintele CMA si doi membri de rezerva ai Comisiei, care pot activa daca acest lucru se impune în procesul de alegeri. Cu minimum o luna înainte de începerea alegerilor, CMA se completeaza cu membrii desemnati de fiecare candidat în parte (câte un reprezentant pentru fiecare candidat). Presedintele CMA trebuie sa participe la toate AGF din Bucuresti si din tara si sa preia urna sigilata, pe care o va depune într-un spatiu securizat. La încheierea procesului de votare, CMA, în întregul ei, desigileaza si numara voturile. Candidatii la presedintie pot participa la desigilarea urnelor si la numaratoarea voturilor. Numaratoarea este valabila chiar daca un candidat sau mai multi lipsesc.


Anexa 4

Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere

Art. 1 Comisia de Monitorizare, Suspendare si Excludere, numita mai departe CMSE, este aleasa prin vot, pentru un mandat de 5 ani, în prima sedinta a noului Consiliu.

Art. 2 CMSE este compusa din 5 membri si hotaraste valabil prin votul a cel putin 3 dintre membrii sai; CMSE, în prima sa sedinta, îsi alege Presedintele pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CMSE se întruneste ori de câte ori considera necesar si supune propunerile sale votului membrilor CUSR.

Art. 4 Presedintele Filialei prezinta CMSE, în primul trimestru al anului, situatia nominala a platii cotizatiilor din anul precedent. Pentru neplata cotizatiei timp de 1 an sau mai mult, se aplica suspendarea din drepturile prevazute la Art. 7 din Statut. În baza acestei situatii, CMSE stabileste membrii U.S.R. care urmeaza a fi suspendati din drepturi. La propunerea CMSE, suspendarea se valideaza de CUSR.

Art. 5 În momentul platii cotizatiei pe toata perioada restanta, membrul U.S.R. care a fost suspendat este repus în drepturi dupa aceeasi procedura.

Art. 6 CMSE poate propune sanctionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru încalcari grave ale prevederilor prezentului Statut din Cap.1, Art. 2, care au adus prejudicii materiale, morale si de imagine U.S.R. De asemenea, CSME poate propune sanctionarea sau excluderea din U.S.R. a unui membru pentru atac la persoana/denigrare/injurii la adresa U.S.R., ca si pentru încalcarea legilor tarii, pentru fapte care cad sub incidenta penala. La propunerea CMSE, excluderea se valideaza de CUSR.

Art. 7 Membrii CMSE dupa 3 absente nemotivate îsi pierd aceasta calitate, fiind înlocuiti cu urmatorii candidati în ordinea voturilor. Daca o persoana nu mai face parte din CMSE (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuita cu urmatorul candidat în ordinea voturilor.


Anexa 5

Regulamentul Comisiei de Onoare si Demnitati

Art. 1 Comisia de Onoare si Demnitati, numita în continuare COD, analizeaza reclamatiile formulate de membri ai U.S.R. împotriva altor membri ai U.S.R., referitoare la comportamente ori atitudini ale acestora. COD se întruneste de câte ori este nevoie.

Art. 2 COD este aleasa pe 5 ani si se compune din 5 membri ai U.S.R., personalitati cu o reputatie recunoscuta de breasla, care nu fac parte din conducerea U.S.R., a Filialelor sau a altor Comisii.

Art. 3 COD emite comunicate de presa, aduse în prealabil la cunostinta Comitetului Director, referitoare la cazurile care i-au fost reclamate. Comunicatele sunt adoptate cu majoritate de voturi. Opiniile separate sunt prezentate CD. COD nu aplica sanctiuni, dar le poate propune, când e cazul.
CMSE e singura care are responsabilitati în aceasta privinta, iar deciziile acesteia trebuie validate de CUSR.

Art. 4 COD poate înainta CD si CUSR propuneri privind membrii U.S.R. care urmeaza sa primeasca ordine si medalii sau care urmeaza sa fie omagiati de breasla pentru activitatea lor literara.


Anexa 6

Regulamentul Comisiei Sociale

Art. 1 Comisia Sociala, numita în continuare CS, este aleasa de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Presedintele este ales din rândul membrilor Comisiei, în prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele si membrii CS pot fi si membri în alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor si Sectiilor, cu exceptia Comisiei de Cenzori.

Art. 3 Atributiile CS sunt urmatoarele:

a) acorda membrilor U.S.R. ajutoare, permanente sau ocazionale; numele beneficiarilor de ajutoare permanente si cuantumul acestor ajutoare sunt stabilite de CD;

b) stabileste, în functie de necesitati, frecventa si sumele acordate ocazional.
Anexa 7

Regulamentul Comisiei Minoritatilor

Art. 1 Comisia Minoritatilor, numita în continuare CM, are un mandat de 5 ani si se compune din 5 membri U.S.R. desemnati de CD dintre propunerile primite din partea membrilor U.S.R. care apartin minoritatilor nationale. CM, în prima sa sedinta, îsi alege Presedintele pentru un mandat de patru ani.

Art. 2 CM are urmatoarele atributii:

a) stabileste titlurile cartilor, scrise în limbile minoritatilor nationale, care urmeaza sa fie nominalizate pentru premiile U.S.R.;

b) dezbate si propune programe si proiecte specifice;

c) dezbate si decide în orice problema care prezinta interes pentru minoritatile nationale; face propuneri în orice problema de interes general.


Anexa 8

Regulamentul Comisiei pentru Relatii Externe

Art. 1 Comisia pentru Relatii Externe, numita în continuare CRE, este aleasa de CUSR, pentru un mandat de 5 ani.

Art. 2 Comisia se compune din 5 membri. Presedintele este ales din rândul membrilor comisiei, în prima ei reuniune, pentru un mandat de 5 ani. Presedintele si membrii CRE pot fi membri si în alte organisme de conducere ale U.S.R., Filialelor si Sectiilor, cu exceptia Comisiei de Cenzori.

Art. 3 Atributiile CRE sunt urmatoarele:

a) avizeaza nominalizarile privind participarea unor scriitori la programe culturale în strainatate, în cadrul acordurilor cu organisme scriitoricesti din alte tari;

b) avizeaza acordarea de burse si indemnizatii de calatorie;

c) propune traducerea unor opere reprezentative, pentru o mai buna cunoastere a literaturii române în strainatate;

d) participa, prin unul sau mai multi dintre membrii sai, la întâlnirile cu scriitorii straini invitati ai U.S.R.


Anexa 9

Regulamentul Juriilor de Premiere

Art. 1 Premiile U.S.R. sunt acordate de un juriu, ales de CUSR la propunerea CD, în ultima sa reuniune din an. Juriul este compus din 7 membri si este ales pentru un mandat de un an. Membrii juriului nu trebuie sa reprezinte interesele unei case de editura (patroni, angajati etc.). Juriile pot fi realese, în totalitate sau în parte, ori schimbate la încheierea mandatului.

Art. 2 Juriul se reuneste de câte ori este nevoie, în prima parte a fiecarui an, ia în discutie aparitiile editoriale din anul precedent si face publice nominalizarile pâna la data de 1 mai a anului respectiv. În intervalul 1 mai - 1 iunie, juriul alege cartile câstigatoare pentru fiecare categorie în parte. Deciziile juriului sunt valide daca au întrunit minimum 4 voturi. Decernarea premiilor are loc cel mai târziu în luna iunie, în cadrul unei gale organizate de U.S.R.

Art. 3 Categoriile de premii U.S.R. sunt urmatoarele: Premiul National, Cartea de poezie, Cartea de proza, Cartea de teatru, Cartea de critica, eseu si istorie literara, Cartea de debut, Cartea pentru copii si tineret si Traduceri. Juriul are la dispozitie doua premii speciale. Exista, de asemenea, un premiu pentru literatura în limbi ale minoritatilor nationale, acordat la propunerea Comisiei Minoritatilor.

Art. 4 Premiile neacordate nu pot fi trecute în alta categorie.

Art. 5 Premiile Filialelor se acorda de catre Jurii compuse din 5 membri U.S.R, alesi pentru un mandat de un an de catre Comitetele de Filiala.

Art. 6. Categoriile de premii acordate de Juriile Filialelor sunt urmatoarele:

I. La Filialele din tara:

a) la Filialele cu pâna la 150 de membri - un premiu Cartea anului si maximum doua premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia si/sau premiul de debut);

b) la Filialele cu mai mult de 150 de membri - doua premii Cartea anului si maximum doua premii speciale (pot fi premiul Opera Omnia si/sau premiul de debut).

II. Pentru Filialele din Bucuresti, premiile se decerneaza într-o gala comuna.

Art. 7 Cuantumul premiilor se stabileste de Comitetul Director al U.S.R., respectiv de Comitetele de Filiala, în functie de posibilitatile financiare din fiecare an. Juriile de premiere pot acorda si alte premii în afara celor prevazute de prezentul Regulament, daca dispun de sponsorizari, pe care însa le vor lega de numele institutiei care ofera sponsorizarea.

Art. 3 Primirea noilor membri în U.S.R. se face, în conditiile prezentului Statut, fara niciun fel de discriminare.

Art. 4 Deciziile U.S.R, ale Filialelor si ale Comisiilor se iau, acolo unde este prevazut votul, prin vot secret sau vot deschis, dupa cum hotarasc membrii U.S.R. participanti. Hotarârile se iau cu o majoritate de jumatate plus unu din voturile exprimate ale membrilor prezenti, cu exceptia cazurilor în care este specificata alta procedura.


Cap. 2 Obiectul de activitate

Art. 5 U.S.R. poate desfasura, singura sau în parteneriat, urmatoarele activitati:

a) înfiintarea de Filiale, în tara sau în strainatate, în conditiile prezentului Statut, precum si finantarea activitatii si publicatiilor acestora;

b) organizarea, finantarea sau cofinantarea de congrese, simpozioane, festivaluri, târguri de carte, concursuri si dezbateri profesionale, schimburi culturale cu autoritati, institutii sau organizatii din tara si strainatate, precum si alte manifestari similare în tara si în strainatate;

c) editarea si comercializarea de publicatii periodice sau de carti, prin intermediul Editurii „Cartea Româneasca” (pe care o administreaza singura sau împreuna cu o alta editura, printr-un colegiu de trei scriitori votati pe un mandat de cinci ani de Consiliul U.S.R. la propunerea Comitetului Director);

d) înfiintarea de publicatii, edituri, tipografii, ateliere, librarii, muzee, case memoriale etc., care pot desfasura activitati comerciale în beneficiul U.S.R.;

e) înfiintarea si administrarea de case de creatie, cantine-restaurant, hoteluri etc., care pot desfasura activitati comerciale în beneficiul U.S.R.;

f) organizarea si administrarea fondului documentar propriu (arhiva, biblioteca etc.);

g) acordarea de premii celor mai valoroase creatii scriitoricesti;

h) stimularea financiara a tuturor formelor de creatie literara, inclusiv a traducerilor din si în limba româna;

i) stimularea financiara a membrilor U.S.R. si a tinerilor scriitori, nemembri ai U.S.R., prin burse, organizarea si finantarea unor simpozioane, calatorii de documentare si altele asemenea;

j) acordarea de sprijin si consultanta în probleme sociale si profesionale, în masura competentelor angajatilor sai sau prin stabilirea unor parteneriate cu institutii specializate (cabinete de avocatura, unitati medicale etc.);

k) acordarea, în situatii întemeiate si în limita bugetului sau, a unor ajutoare nerambursabile si împrumuturi pentru membrii sai si urmasii acestora, cât si pentru angajatii sai;

l) protejarea si cinstirea memoriei scriitorilor;

m) initierea de acte normative referitoare la profesiunea de scriitor sau la obstea scriitoriceasca;

n) încheierea de parteneriate, conventii, protocoale si contracte cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate, atragerea de subventii si sponsorizari, în vederea obtinerii fondurilor necesare functionarii si dezvoltarii proprii;

o) încasarea, în conditiile legii, a taxei de timbru;

p) atragerea de fonduri de la UE, de la autoritatile statului român, de la fundatii si alte organizatii interne si internationale pentru desfasurarea activitatilor proprii.


Cap. 3 Membrii

Art. 6 Poate deveni membru al U.S.R., pe baza de cerere individuala, orice autor care are cetatenie româna, orice autor cetatean strain care domiciliaza în România sau orice autor / traducator de limba româna care domiciliaza în strainatate. Conditiile de primire sunt prevazute de Regulamentul Comisiei de Validare.

Art. 7 Membrii U.S.R. au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la activitatea Filialei;

b) sa concureze la proiectele si la programele U.S.R.;

c) sa beneficieze de toate facilitatile prevazute în Cap. 2, Art. 5 punctele g), h), i), j), k) si m);

d) sa aleaga si sa candideze în alegeri pentru organele de conducere ale U.S.R. si ale Filialelor;

e) sa primeasca indemnizatia de 50% din pensie prevazuta de lege;

f) sa primeasca, în functie de numarul de locuri alocat U.S.R., prin lege, indemnizatia de merit;

g) sa dea recomandari de primire în U.S.R.

Art. 8 Membrii U.S.R. au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte prevederile prezentului Statut, precum si deciziile luate în conditii statutare de catre organele de conducere ale U.S.R.;

b) sa achite în fiecare an cotizatia stabilita de Consiliul U.S.R. Daca membrul U.S.R. nu-si achita cotizatia pe o perioada de cel putin un an, el e suspendat din drepturi, dupa cum prevede Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere;

c) sa opteze, în cazul editarii operelor proprii, pentru virarea taxei de timbru catre U.S.R.;

d) sa respecte normele deontologice ale breslei scriitoricesti si sa manifeste grija fata de pastrarea prestigiului U.S.R.

Art. 9 Calitatea de membru U.S.R. înceteaza în urmatoarele cazuri:

a) ca urmare a demisiei, formulata în scris si înregistrata la Secretariatul U.S.R. Daca un membru demisionat din U.S.R. doreste sa redevina membru al U.S.R., el va urma procedurile obisnuite de primire în U.S.R.;

b) prin excludere, pentru încalcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale si de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere, care functioneaza conform Regulamentului propriu.


Cap. 4 Organizarea U.S.R.

Art. 10 U.S.R. se compune din Filiale locale. În Bucuresti, dat fiind numarul mare de membri, exista mai multe Filiale, organizate pe genuri literare, si anume: Filiala Bucuresti - Poezie, Filiala Bucuresti - Proza, Filiala Bucuresti - Critica, eseistica si istorie literara, Filiala Bucuresti - Dramaturgie, Filiala Bucuresti - Literatura pentru copii si tineret, Filiala Bucuresti - Traduceri literare. Cele 6 Filiale din Bucuresti îsi aleg propriile conduceri, ca orice Filiala din tara.

Art. 11 Filialele din Bucuresti si Filialele din tara nu au personalitate juridica. Filialele au autonomie gestionara si cont în banca. Ele sunt finantate din surse proprii (cotizatii), atrase (sponsorizari, donatii) si resurse (subventii) obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. În completarea veniturilor, U.S.R. poate acorda subventii pentru activitatea Filialelor. Filialele trebuie sa aiba sedii si conditii satisfacatoare pentru a-si desfasura activitatea. Filialele din Bucuresti au un sediu comun. Filialele pot desfasura activitate proprie si pot acorda premii, conform Regulamentului Juriilor de Premiere. Premiile Filialelor din Bucuresti se acorda într-o ceremonie comuna.

Art. 12 Pentru a se constitui, o Filiala trebuie sa aiba minimum 50 de membri.

Art. 13 Candidatii la calitatea de membru al U.S.R. solicita în acelasi timp calitatea de membru al Filialei locale pe raza careia domiciliaza. Ei pot deveni membri ai altei Filiale numai prin demisie din Filiala de domiciliu si acceptarea într-o alta Filiala sau prin schimbarea domiciliului. Scriitorii din strainatate pot opta pentru oricare dintre Filiale.

Art. 14 În cadrul U.S.R. functioneaza urmatoarele comisii de specialitate, organizate conform Regulamentelor proprii: Comisia de Cenzori, Comisia de Validare, Comisia de Monitorizare, Suspendare si Excludere, Comisia de Onoare si Demnitati, Comisia Sociala, Comisia Minoritatilor, Comisia pentru Relatii Externe, Comisia pentru Monitorizarea Alegerilor.

Art. 15 În cadrul U.S.R. functioneaza Juriul pentru acordarea Premiilor U.S.R. În cadrul Filialelor functioneaza Jurii proprii. Si unele, si celelalte sunt organizate conform Regulamentelor proprii.


Cap. 5 Organele de conducere

Art. 16 Adunarea Generala a U.S.R., numita în continuare AG, reprezinta organul suprem de conducere al U.S.R. AG se convoaca în sesiune ordinara o data la 5 ani, la solicitarea Presedintelui. AG este compusa din membrii U.S.R. care îsi exprima votul în cadrul adunarilor generale ale Filialelor din tara si din Bucuresti, numite în continuare AGF. AG poate fi convocata în sesiune extraordinara de câte ori este nevoie, la solicitarea Presedintelui, a Consiliului U.S.R. sau a unei treimi din numarul membrilor U.S.R.

Art. 17 AG, prin AGF, are urmatoarele atributii:

a) dezbate activitatea U.S.R., a Presedintelui, a Prim-vicepresedintelui si a Vicepresedintelui, precum si a Comitetului Director si a Consiliului U.S.R. din perioada scursa de la AG precedenta; voteaza raportul de activitate al conducerii U.S.R. prezentat de Presedinte;

b) alege Presedintele pentru un mandat de 5 ani, pe baza unui proiect de conducere a U.S.R., facut public cu cel putin o luna înainte de data începerii alegerilor; poate revoca Presedintele în aceleasi conditii de vot. Candidatul care întruneste cel mai mare numar de voturi ale membrilor U.S.R. participanti la AG, prin AGF, este ales Presedinte al U.S.R. În caz de balotaj, se repeta alegerile în termen de 30 de zile, în aceleasi conditii de vot, cu participarea candidatilor care au întrunit un numar egal de voturi.

Art. 18 Consiliul U.S.R., numit în continuare CUSR, este format din reprezentantii Filialelor din tara si din Bucuresti, alesi prin vot în cadrul AGF. CUSR are un mandat de 5 ani.

Art. 19 CUSR se întruneste în sesiuni ordinare de doua ori pe an, în martie si în noiembrie. Pentru CUSR, cvorumul este de jumatate plus unu dintre membrii sai. CUSR adopta hotarâri valabile cu jumatate plus unu din membrii prezenti. La solicitarea Presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, CUSR poate fi convocat în sesiune extraordinara.

Art. 20 CUSR are urmatoarele atributii:

a) modifica prin vot Statutul U.S.R., în functie de eventualele modificari ale legii, sau de câte ori este nevoie;

b) alege prin vot, la propunerea Presedintelui, Prim-vicepresedintele si Vicepresedintele, pe care îi poate, în aceleasi conditii, sanctiona sau revoca;

c) alege prin vot Comisia de Monitorizare, Suspendare si Excludere, Comisia Sociala, Comisia de Onoare si Demnitati, Comisia Minoritatilor, Comisia pentru Relatii Externe, Comisia de Cenzori, Comisia de Monitorizare a Alegerilor;

d) analizeaza activitatea Comitetului Director desfasurata între sesiuni, verificând aplicarea hotarârilor AG si a propriilor sale hotarâri; aproba cheltuielile care depasesc suma de 25 000 de Euro;

e) propune Comitetului Director îmbunatatiri ale activitatii curente si teme de activitate noi;

f) dezbate activitatea Filialelor;

g) dezbate si aproba, prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator; iar la sesiunea din martie dezbate si aproba, tot prin vot deschis, bilantul contabil pentru anul precedent, precum si raportul Comisiei de Cenzori; aproba, daca e cazul, prin vot deschis, rectificari bugetare;

h) aproba prin vot deschis, la sesiunea din noiembrie, propunerile Comisiei de Validare, ale Comisiei de Monitorizare, Suspendare si Excludere; solutioneaza contestatii;

i) aproba prin vot deschis înfiintarea/desfiintarea de Filiale;

j) stabileste prin vot deschis cuantumul cotizatiei;

k) aproba prin vot deschis regulamentele de functionare ale comisiilor speciale din subordinea lui, precum si Regulamentul Juriilor de Premiere;

l) alege, prin vot deschis, la propunerea Comitetului Director, Juriul pentru Premiile U.S.R.

Art. 21 CUSR este compus din reprezentantii filialelor dupa o regula de proportionalitate, astfel: la Filialele cu pâna la 150 de membri, reprezentantul în CUSR este Presedintele ales al Filialei. La Filialele având între 150-300 membri, reprezentantii în CUSR sunt Presedintele ales al Filialei si un membru ales de AGF. La Filialele cu peste 300 de membri, reprezentantii în CUSR sunt Presedintele Filialei si doi membri alesi de AGF. La acestia, se adauga, ca membri ai CUSR cu drept de vot, Presedintele, Prim-vicepresedintele si Vicepresedintele U.S.R.

Art. 22 Membrii CUSR, dupa trei absente nemotivate, îsi pierd aceasta calitate, fiind înlocuiti cu urmatorii candidati în ordinea voturilor. Daca o persoana nu mai face parte din CUSR (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuita cu urmatorul candidat în ordinea voturilor.

Art. 23 Comitetul Director, numit mai departe CD, se constituie imediat dupa prima reuniune a CUSR, pentru un mandat de 5 ani si are urmatoarea componenta: Presedintele, Prim-vicepresedintele si Vicepresedintele U.S.R. De asemenea, din CD fac parte câte un reprezentant al Filialelor cu peste 150 de membri si cîte doi reprezentanti ai Filialelor cu peste 300 de membri. Acestia pot fi Presedintele Filialei sau un reprezentant decis de Comitetul de Conducere al acelei Filiale. Pentru CD, cvorumul este de jumatate plus unu dintre membrii sai. CD adopta hotarâri valabile cu jumatate plus unu din membrii prezenti. La solicitarea Presedintelui ori a unei treimi din membrii sai, CD poate fi convocat în sesiune extraordinara.

Art. 24 Membrii CD, dupa trei absente nemotivate, îsi pierd aceasta calitate, fiind înlocuiti cu urmatorii candidati în ordinea voturilor. Daca o persoana nu mai face parte din CD (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuita cu urmatorul candidat în ordinea voturilor.

Art. 25 CD se întruneste ori de câte ori este necesar, la solicitarea Presedintelui sau a unei treimi din membrii CD.

Art. 26 CD are urmatoarele atributii:

a) duce la îndeplinire hotarârile AG si CUSR;

b) dezbate si aproba proiecte si programe prezentate de Filiale sau de catre membri ai U.S.R., stabilind cuantumul finantarii acestora;

c) verifica încasarea taxei de timbru si a altor sume rezultate din venituri proprii, subventii ori sponsorizari;

d) îi numeste, la propunerea Presedintelui U.S.R., pe Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ;

e) stabileste atât modul de salarizare a functionarilor U.S.R., cât si salariile sau indemnizatiile membrilor din conducerea U.S.R., ca si eventualele modificari ale acestora;

f) aproba cheltuielile curente, de orice fel, pâna la suma de 25 000 de Euro, conform bugetului anual adoptat de CUSR; stabileste periodic cuantumul ajutoarelor pe care le acorda Comisia Sociala si numele membrilor U.S.R. care beneficiaza de ajutoare permanente;

g) aproba schimburile culturale, bursele si indemnizatiile de calatorie, precum si cuantumul lor;

h) îi alege, prin vot, pe beneficiarii Indemnizatiei de Merit, în functie de numarul de locuri atribuite prin lege U.S.R.;

i) verifica parteneriatele, contractele, subventiile si sponsorizarile dintre U.S.R. si persoane juridice sau fizice.

j) alege, prin vot, la propunerea Presedintelui, membrii Comisiei de Validare.

Art. 27 Presedintele U.S.R. e ales, prin vot, pentru un mandat de 5 ani, de AG, compusa din membrii U.S.R. care îsi exprima votul în cadrul adunarilor generale ale Filialelor din tara si din Bucuresti, numite în continuare AGF.

Procedura de alegere a Presedintelui este urmatoarea: cu minimum o luna înainte de începerea procesului de alegeri, candidatii la presedintie îsi depun, la secretariatul U.S.R., candidatura si îsi fac cunoscut proiectul de conducere care va fi publicat pe site-urile U.S.R. si ale Filialelor. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Toti candidatii pot participa, pentru a-si sustine candidatura, la toate adunarile generale ale Filialelor din tara si din Bucuresti (AGF). Membrii prezenti la AGF voteaza într-o urna Presedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei si, unde e cazul, reprezentantii în CUSR, iar într-o alta urna îl voteaza pe Presedintele U.S.R. Urna cu voturile exprimate pentru Presedintele U.S.R. se sigileaza de catre Comisia de Monitorizare a Alegerilor, numita în continuare CMA. CMA va avea grija sa pastreze, într-un spatiu securizat, toate urnele cu voturile exprimate pentru Presedintele U.S.R. La încheierea procesului de alegeri, toate aceste urne vor fi deschise simultan si voturile vor fi numarate de catre CMA. Candidatii la presedintia U.S.R. pot asista la numararea voturilor. Presedintele poate fi revocat, tot prin vot, de catre AG în sesiune extraordinara.

Art. 28 Presedintele U.S.R. coordoneaza activitatea generala si curenta a U.S.R. între doua AG ordinare.

Art. 29 Presedintele U.S.R. are urmatoarele atributii:

a) reprezinta U.S.R. în raporturile cu autoritatile statului, cu institutiile si persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;

b) apara interesele profesionale, sociale si materiale ale breslei scriitoricesti;

c) îi propune CUSR pe candidatii la functia de Prim-vicepresedinte si Vicepresedinte si, dupa alegerea lor, le stabileste domeniul de responsabilitate;

d) semneaza acordurile, conventiile, protocoalele si parteneriatele U.S.R.;

e) supune aprobarii CD cheltuielile curente ale U.S.R.;

f) verifica si raspunde de patrimoniul U.S.R.;

g) prezinta rapoarte anuale CUSR si lunare, CD;

h) aproba încadrarea, promovarea, sanctionarea si desfacerea contractelor de munca ale personalului încadrat în administratia centrala si în toate celelalte subunitati ale U.S.R.;

i) aproba cheltuieli de pâna la 5 000 de Euro;

j) îl împuterniceste pe Prim-vicepresedinte sa acorde ajutoare de urgenta membrilor U.S.R. si salariatilor, precum si rudelor sau mandatarilor acestora în caz de deces ori de indisponibilitate;

k) desemneaza, prin ordin, persoane din conducerea U.S.R. sa semneze în numele U.S.R. acte bilaterale cu persoane fizice si juridice, precum contracte, conventii, protocoale si alte acte de parteneriat privind exploatarea patrimoniului U.S.R., închirieri de spatii, obtinere de subventii si sponsorizari etc.

Art. 30 Presedintele, Prim-vicepresedintele si Vicepresedintele U.S.R., la fel si Directorul de Programe Interne, Directorul de Programe Externe, Directorul de Imagine, Directorul Economic, Directorul Administrativ primesc salarii sau indemnizatii lunare, într-un cuantum aprobat de CD, în functie de buget.
Statutul Uniunii Scriitorilor din România
iunie 2013
Filiala Bucuresti Proza

.
Prozatori din Bucuresti - Biblioteca de proza

Actualitate

despre traduceri, burse, rezidente,
                   festivaluri, concursuri etc.

Clubul de Proza

Literatura româna în lectura autorilor

Premii FBP ; Premiul NOBEL

Conducerea USR si a filialelor

Scurt istoric USR ; informatii utile