conceptie grafica  ©  Aurel Maria Baros
Filiala Bucuresti Proza
www.uniunea-scriitorilor-filiala-bucuresti-proza.eu

Presedinte : Aurel Maria BAROS
aurelmb@yahoo.fr

Sediu
Calea Victoriei 133,
sectorul 1, Bucuresti 010071
tel.: 021. 311.25.23

Program
Secretariat
Luni - Vineri: 10h - 14h
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMANIA
www.uniuneasciitorilor.ro 

Calea Victoriei nr.133
010071 Sector 1 Bucuresti
tel.: 021 316 5829      
tel.: 021 316.5827

 
NICOLAE MANOLESCU
Presedinte
Cabinet Presedinte - fax:  021 312 96 34
 
VARUJAN VOSGANIAN
Prim-vicepresedinte

GABRIEL CHIFU
consilier
021.317.7991
uniunea.scriitorilor@yahoo.com
 
Relatiile externe si evenimente
fax:(+ 40) 021 316 79 82
w_u_ro@yahoo.com
 
Horia GÂRBEA
Director de Imagine

 

F I L I A L E 
ale UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
PROZA
Filiala Bucuresti - Proza (FBP
Uniunea Scriitorilor din România

2023
         Legea nr. 8 / 2006 privind indemnizatia pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica (lege care a aparut în Monitorul Oficial din 17 ianuarie 2006) precizeaza printre altele:
          - cuantumul indemnizatiei reprezinta echivalentul a 50% din pensia cuvenita titularului sau, dupa caz, aflata în plata la data solicitarii;
          - indemnizatia nu se acorda celor care beneficiaza de indemnizatie de merit (Legea nr. 118/2000);

          Uniunile vor atesta calitatea de membru conform statutelor lor si vor tine evidenta stricta a atestarilor eliberate:
          - stabilirea si plata indemnizatiei stabilite se face de catre Casa teritoriala de pensii;
          - indemnizatia se acorda la cerere începând cu luna urmatoare celei în care a fost depusa cererea la Casa teritoriala de pensii;
          - cererea va fi insotita de actul de identitate, decizia de pensionare sau cuponul mandat postal / talonul cont curent (dupa caz), dovada calitatii de membru al Uniunii, declaratie pe proprie raspundere ca nu beneficiaza de indemnizatie de merit si alte documente necesare sustinerii cererii;
          - punerea în plata se face în baza deciziei Casei teritoriale de pensii competente;
          - în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei Legi, Uniunile transmit Casei Nationale de Pensii situatia completa a membrilor cu statut de pensionar al sistemului public;
          - prezenta lege intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.


 
        Ordonanta de urgenta nr. 152 din 19/12/2007. Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 21/12/2007. Intrare în vigoare: 21/12/2007.

          - Pentru completarea
Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica. Publicat în 21/12/2007.
             Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta:
             Articol unic. - Dupa alineatul (2) al articolului 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
             (21) Cuantumul indemnizatiei se modifica ori de câte ori se modifica pensia titularului, ca urmare a modificarii valorii punctului de pensie, dar nu poate depasi doua salarii de baza minime brute pe tara, garantate în plata.
Indemnizatia  de  pensie
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦

¦
¦

¦
Statutul
Uniunii Scriitorilor din România
Adrese & telefoane filiale
Prozatori din Bucuresti

Uniunea Scriitorilor

Actualitate

Clubul de Proza

informatii utile


     indemnizatia de pensie

Filiala Proza Bucuresti - Uniunii Scriitorilor din România - informatii utile -
prozatori  din Bucuresti - prozatori români contemporani - romancieri -
autori de proza scurta, povestiri, nuvele, romane -
Clubul de Proza - lectura - lansare de carte - traducere - premii
iulie 2013 - 2023
.
Scurt istoric