BUCURESTI
PROZA
octombrie

1.10.1878 - s-a nascut Vasile Demetrius
                       (m. 1942)
1.10.1887 - s-a nascut Barbu Nemteanu
                       (m. 1919)
1.10.1892 - a murit Gheorghe Sion (n. 1822)
1.10.1899 - a murit Anton Bacalbasa (n. 1865)
1.10.1926 - s-a nascut Alexandru Miran
1.10.1940 - s-a nascut Ion Jurca Rovina
1.10.1940 - s-a nascut Mihailo Mihailiuc
1.10.1946 - s-a nascut Mihai Moraru
1.10.1949 - s-a nascut Ion Vadan
1.10.1955 - s-a nascut Ion Stratan (m.2005)
1.10.1956 - s-a nascut Cristian Tudor Popescu
1.10.1990 - a murit Ioana Em. Petrescu (n. 1941)
1.10.1996 - a murit Alexandru Andritoiu (n. 1929)

2.10.1911 - s-a nascut Miron Radu
                       Paraschivescu (m. 1971)
2.10.1935 - s-a nascut Paul Goma
2.10.1940 - s-a nascut Viorel Stirbu
2.10.1942 - s-a nascut Romulus Diaconescu
                       (m. 2003 )
2.10.1942 - s-a nascut Victor Prohin
2.10.1944 - a murit B. Fundoianu (n. 1898)
2.10.1950 - s-a nascut Ion Stanciu
2.10.1953 - s-a nascut Alex. Mihai Stoenescu
2.10.1963 - s-a nascut Mircea A. Diaconu
2.10.1971 - a murit Alexandru Colorian (n. 1896)

3.10.1829 - s-a nascut George Creteanu
                       (m. 1887)
3.10.1839 - s-a nascut Teodor T. Burada
                       (m. 1923)
3.10.1938 - s-a nascut Corin Jiva Andreescu
3.10.1943 - s-a nascut Matei Gavril Albastru
                       (m. 2008)
3.10.1945 - s-a nascut Mariana Stefanescu
3.10.1952 - s-a nascut Gabriela Hurezean
3.10.1954 - s-a nascut Ioan Grosan
3.10.1954 - s-a nascut Lucian Scurtu
3.10.1969 - s-a nascut Radu Pavel Gheo
3.10.2003 - a murit Profira Sadoveanu (n. 1906)

4.10 1933 - s-a nascut George Astalos
4.10.1933 - s-a nascut Florea Firan
4.10 1937 - s-a nascut Ioanid Romanescu
                       (m.1996)
4.10.1938 - s-a nascut Andreas Rados
4.10.1944 - s-a nascut Ion Vartic
4.10.1945 - s-a nascut Nicolae Dorel Trifu
4.10.1947 - s-a nascut Valeriu Mircea Popa
4.10.1956 - s-a nascut Ioan Veza
4.10.1962 - s-a nascut Anton Adamut
4.10.1968 - s-a nascut Daniela Ratiu
4.10.1969 - s-a nascut Adrian Bodnaru
4.10.1970 - s-a nascut Robert Serban
4.10.1979 - s-a nascut Henrique Persem
                       Bradiceanu
4.10.1993 - a murit Mihail Steriade (n. 1904)
4.10.1995 - a murit Paul Anghel (n. 1931)
4.10.1996 - a murit Aurel Leon (n. 1911)


5.10.1830 - a murit Dinicu Golescu (n. 1777)
5.10.1847 - s-a nascut Anghel Demetriescu
                       (m. 1903)
5.10.1881 - s-a nascut Barbu Lazareanu
                       (m. 1957)
5.10.1884 - s-a nascut D. V. Barnovschi
                       (m. 1954)
5.10.1902 - s-a nascut Zaharia Stancu (m. 1974)
5.10.1917 - s-a nascut Ernest Verzea (m. 2003)
5.10.1928 - s-a nascut Ion Rahoveanu (m. 1994)
5.10.1929 - s-a nascut Ion Dodu- Balan
5.10.1941 - s-a nascut Nicolae Tudor
5.10.1941 - s-a nascut Nicolae Constantinescu
5.10.1941 - s-a nascut Ion Chiriac
5.10.1945 - s-a nascut Alexandru Calinescu
5.10.1950 - s-a nascut Doina Uricariu
5.10.1956 - s-a nascut Daniel Vorona
5.10.1971 - a murit Gherghinescu Vania (n. 1900)
5.10.1978 - a murit Mihai Berza (n. 1907)

6.10.1872 - s-a nascut Alexandru Cazaban
                       (m.1966)
6.10.1881 - s-a nascut Vasile Bogrea (m. 1926)
6.10.1895 - s-a nascut Ion Pas (m. 1974)
6.10.1902 - s-a nascut Petre Tutea (m. 1991)
6.10.1907 - s-a nascut Teodor Scarlat (m.1977)
6.10.1930 - s-a nascut Irma Balogh
6.10.1930 - s-a nascut Paul Ioachim (m.2002)
6.10.1942 - s-a nascut Magyari Lajos
6.10.1943 - s-a nascut Constantin Coroiu
6.10.1949 - s-a nascut Nicolae Cusa
6.10.1950 - s-a nascut Mircea Cavadia
6.10.1951 - s-a nascut Titu I. Dinut

7.10.1910 - s-a nascut Eusebiu Camilar
                       (m. 1965)
7.10.1923 - s-a nascut Al. Jebeleanu (m. 1996)
7.10.1935 - s-a nascut Livius Ciocârlie
7.10.1946 - a murit Emanoil Bucuta (n. 1887)
7.10.1946 - s-a nascut Veronica Balaj
7.10.1947 - s-a nascut Cornel Teulea
7.10.1949 - s-a nascut Victoria Murarescu Gutan
7.10.1955 - s-a nascut Mihai Bogdan Mandache
7.10.1956 - s-a nascut Irina Horea
7.10.1958 - s-a nascut Simona Grazia Dima
7.10.1988 - a murit Stefan Lupascu (n. 1900)
7.10.1994 - a murit Alexandru Protopopescu
                       (n. 1942)
7.10.1995 - a murit Bazil Gruia (n. 1909)

8.10.1872 - s-a nascut D. D. Patrascanu
                       (m. 1937)
8.10.1897 - s-a nascut Stefan Nenitescu
                       (m. 1979)
8.10.1929 - s-a nascut Dumitran Frunza
8.10.1929 - s-a nascut Alexandru Andritoiu
                       (m. 1996)
8.10.1930 - s-a nascut Maria Carpov
8.10.1931 - s-a nascut Radu Pontbriant
8.10.1938 - s-a nascut Constantin Abaluta
8.10.1939 - a murit George Mihail Zamfirescu
                       (n. 1898)
8.10.1954 - s-a nascut Costin Tuchila
8.10.1983 - a murit Paul Daniel (n. 1910)

9.10.1827 - s-a nascut Alexandru Papiu-Ilarian
                       (m. 1877)
9.10.1906 - s-a nascut Alexandru Sahia (m. 1937)
9.10.1922 - s-a nascut Emil Manu (m. 2005)
9.10.1927 - s-a nascut Valentin Desliu (m. 1993)
9.10.1945 - s-a nascut Lizica Mihut
9.10.1956 - s-a nascut Daniel Vighi
9.10.1962 - s-a nascut Florian Silisteanu
9.10.1968 - s-a nascut Alexandra Ciocârlie
9.10.1969 - s-a nascut Calin Teutisan
9.10.1976 - a murit Lascar Sebastian (n. 1908)

10.10.1834 - s-a nascut Radu Ionescu (m.1872)
10.10.1907 - s-a nascut Constantin Nisipeanu
                       (m.1998)
10.10.1923 - s-a nascut Nicolae Crisan (m.1999)
10.10.1933 - s-a nascut Gheorghe Vlad
10.10.1936 - s-a nascut Vasile Andronache
10.10.1938 - s-a nascut Szilágyi István
10.10.1942 - s-a nascut Mariana Costescu
10.10.1946 - s-a nascut Nicolae Dan Fruntelata
10.10.1964 - a murit Jacques Byck (n. 1897)
10.10.1987 - a murit Dana Dumitriu (n. 1943)

11.10.1875 - s-a nascut St. O. Iosif (m. 1913)
11.10.1914 - s-a nascut Leonida Secreteanu
                       (m. 1978)
11.10.1921 - a murit Tudor Pamfile (n. 1883)
11.10.1930 - s-a nascut Marcel Romanescu
                       (m. 1956)
11.10.1932 - s-a nascut Vasile Smarandescu
11.10.1936 - s-a nascut Ion Mihail Ciubotariu
11.10.1938 - s-a nascut Gheorghe Bala
11.10.1942 - s-a nascut Rodica Adelina
                       Locusteanu
11.10.1949 - s-a nascut Toma Roman
11.10.1950 - s-a nascut Nicolae Bârna
11.10.1974 - s-a nascut Marius Marian Solea
11.10.2005 - a murit Emil Iordache (n. 1954)

12.10.1860 - s-a nascut Constanta Hodos
                       (m. 1934)
12.10.1934 - s-a nascut Alexandru Zub
12.10.1937 - s-a nascut George Coanda
12.10.1938 - s-a nascut Emel Emin
12.10.1952 - s-a nascut Constantin Frosin
12.10.1957 - s-a nascut Ildiko Gabos
12.10.1968 - s-a nascut Dana Nicoleta Popescu
12.10.1981 - a murit Agatha Grigorescu-Bacovia
                       (n. 1895)
12.10.2003 - a murit Ion Ioanid (n. 1926)

13.10.1843 - s-a nascut Stefan G. Vârgolici
                       (m.1897)
13.10.1898 - s-a nascut George Mihail Zamfirescu
                        (m.1939)
13.10.1944 - s-a nascut Vasile Petre Fati
                       (m.1996)
13.10.1953 - s-a nascut Gellu Dorian
13.10.1963 - s-a nascut Corina Ciocârlie
13.10.1975 - s-a nascut Vallasek Júlia

14.10.1872 - s-a nascut P. P. Negulescu
                       (m. 1951)
14.10.1908 - s-a nascut Lascar Sebastian
                       (m. 1976)
14.10.1908 - s-a nascut Mircea Pavelescu
                       (m. 1980)
14.10.1917 - s-a nascut Viorel Alecu (m. 2000)
14.10.1919 - s-a nascut Mircea Serbanescu
                       (m. 2012)
14.10.1923 - s-a nascut Victor Kernbach
                       (m. 1995)
14.10.1929 - s-a nascut Niculae Gheran
14.10.1944 - s-a nascut Dimitrie Lupu
14.10.1948 - s-a nascut Nicolae Negru
14.10.1948 - s-a nascut Marian Papahagi
                       (m. 1999)
14.10.1954 - s-a nascut Radu Sergiu Ruba
14.10.1983 - a murit Horia Stancu (n. 1926)
14.10.1994 - a murit Aurel Tita (n. 1915)

15.10.1928 - s-a nascut Onu Cazan
15.10.1950 - s-a nascut Gabriel Mardare
15.10.1955 - s-a nascut Ioan Nistor
15.10.1976 - a murit Traian Lalescu (n. 1920)
15.10.1982 - a murit Nicolae Jianu (n. 1916)
15.10.1991 - a murit Petre Solomon (n. 1923)

16.10.1868 - s-a nascut Simion Mehedinti
                       (m. 1962)
16.10.1885 - s-a nascut Mihail Sorbul (m. 1966)
16.10.1907 - s-a nascut Moldov (m. 1966)
16.10.1924 - s-a nascut Lidia Bote
16.10.1930 - s-a nascut Theodor Manescu
                       (m. 1990)
16.10.1935 - a murit C. I. Nottara (n. 1859)
16.10.1939 - s-a nascut Nicolae Damian
                       (m. 1997)
16.10.1949 - s-a nascut Adrian Sion
16.10.1962 - a murit Alexandru Claudian (n. 1898)
16.10.1963 - s-a nascut Gabriel Cosoveanu
16.10.1991 - a murit Leon Levitchi (n. 1918)
16.10.1996 - a murit Stelian Gruia (n. 1937)
16.10.2002 - a murit Ileana Berlogea (n. 1931)
16.10.2008 - a murit Eugen Cizek (n. 1932)

17.10.1892 - s-a nascut Dragos Protopopescu
                        (m. 1948)
17.10.1897 - s-a nascut Stefana Velisar-
                       Teodoreanu (m. 1995)
17.10.1904 - a murit D. Th. Neculuta (n. 1859)
17.10.1904 - a murit Stefan Petica (n. 1859)
17.10.1905 - s-a nascut Alexandru Dima
                       (m. 1979)
17.10.1908 - s-a nascut L. Kalustian (m. 1990)
17.10.1937 - s-a nascut Marin Diaconu
17.10.1946 - s-a nascut Vladimir Cinezan
17.10.1946 - s-a nascut Vasile Fluturel
17.10.1948 - s-a nascut Emanoil Marcu
17.10.1948 - s-a nascut Dumitru Necsanu
17.10.1949 - s-a nascut Ion Corlan
17.10.1962 - s-a nascut Mariana Cap-Bun
17.10.1973 - a murit Nicolae Dunareanu (n. 1881)
17.10.1981 - a murit Tascu Gheorghiu (n. 1910)
17.10.1983 - a murit Romulus Guga (n. 1939)
17.10.2010 - a murit Mircea Ghitulescu (n. 1945)

18.10.1802 - s-a nascut Damaschin T. Bojinca
                       (m. 1869)
18.10.1903 - s-a nascut Sandu Tzigara-
                       Samurcas (m. 1987)
18.10.1907 - s-a nascut Mihail Sebastian
                       (m. 1945)
18.10.1911 - s-a nascut Robotos Imre (m. 2001)
18.10.1926 - a murit Ioan I. Cioranescu (n. 1905)
18.10.1928 - s-a nascut Stefan Mihailescu
18.10.1933 - s-a nascut Coman Sova
18.10.1938 - s-a nascut C. Stanescu
18.10.1943 - s-a nascut Elisaveta Novac
18.10.1980 - a murit Teodor Mazilu (n. 1930)

19.10.1875 - s-a nascut George Ranetti (m. 1928)
19.10.1904 - s-a nascut N. N. Condeescu
                       (m. 1966)
19.10.1908 - s-a nascut Dumitru Almas (m. 1995)
19.10.1912 - s-a nascut George Popa (m. 1973)
19.10.1929 - a murit Alexandru Davila (n. 1862)
19.10.1935 - s-a nascut Aurelian Chivu
19.10.1935 - a murit Gib. I. Mihaescu (n. 1894)
19.10.1946 - s-a nascut Ana Selejan
19.10.1951 - s-a nascut Dumitru Oprisor
19.10.1951 - s-a nascut Echim Vancea
19.10.1952 - s-a nascut Mircea Bârsila
19.10.1954 - s-a nascut Carmen Odangiu
19.10.1957 - s-a nascut Dumitru Chioaru
19.10.1961 - a murit Mihail Sadoveanu (n. 1880)
19.10.1968 - s-a nascut Laura Pavel
19.10.1993 - a murit Ion Iuga (n. 1940)

20.10.1828 - s-a nascut George Baronzi (n. 1896)
20.10.1828 - s-a nascut Ioan Catina (m. 1851)
20.10.1865 - a murit Alecu Donici (n. 1806)
20.10.1895 - s-a nascut Alexandru Rosetti
                       (m. 1990)
20.10.1924 - s-a nascut Valentin Silvestru
                       (m. 1996)
20.10.1928 - s-a nascut Pompiliu Marcea
                       (m. 1985)
20.10.1930 - s-a nascut Ioan Grigorescu
                       (m. 2011)
20.10.1935 - s-a nascut Vasile Farago
20.10.1939 - s-a nascut Dumitru Matcovschi
20.10.1947 - s-a nascut Aurel Antonie
20.10.1951 - s-a nascut Nicolae Petrescu Redi
20.10.1956 - s-a nascut Isidor Chicet
20.10.1958 - s-a nascut Constantin Dram
20.10.1959 - s-a nascut Valter Fotescu
20.10.1985 - a murit Marius Robescu (n. 1943)
20.10.1994 - a murit Dumitru Velciu (n. 1923)
20.10.2005 - a murit Ion Stratan (n. 1955)
20.10.2010 - a murit Ion Burnar (n. 1947)

21.10.1891 - s-a nascut Perpessicius
                       (P. Panaitescu) (m. 1971)
21.10.1911 - s-a nascut George Demetru Pan
                       (m. 1972)
21.10.1918 - s-a nascut Dan Dutescu (m. 1992)
21.10.1923 - s-a nascut Mihai Gafita (m. 1977)
21.10.1931 - s-a nascut Silvia Kerim
21.10.1940 - s-a nascut Dumitru Apetri
21.10.1980 - a murit Pamfil Seicaru (n. 1894)

22.10.1907 - s-a nascut Cella Serghi (m. 1992)
22.10.1927 - s-a nascut Constantin Olariu
                       (m. 1998)
22.10.1939 - s-a nascut A. I. Zainescu (m. 2004)
22.10.1942 - s-a nascut Ion Coja
22.10.1942 - a murit Octavian C. Taslauanu
                       (n. 1876)
22.10.1947 - s-a nascut Mircea Stâncel
22.10.1972 - a murit George Demetru Pan
                       (n. 1911)
22.10.1982 - a murit Mircea Stefanescu (n. 1898)

23.10.1877 - a murit Alexandru Papiu-Ilarian
                       (n. 1827)
23.10.1881 - s-a nascut Aurel P. Banut (m. 1970)
23.10.1905 - s-a nascut Ionel Jianu (m. 1993)
23.10.1908 - s-a nascut Octav Sargetiu (m. 1994)
23.10.1916 - a murit Teodor T. Stoika (n. 1892)
23.10.1939 - s-a nascut Costache Tudor
23.10.1945 - s-a nascut Ligia Holuta
23.10.1948 - s-a nascut Iorgu Galateanu
23.10.1950 - s-a nascut Nicolae Sava
23.10.1951 - s-a nascut Marlene Heckmann
23.10.1953 - s-a nascut Victor Neumann
23.10.1957 - a murit Mihai Codreanu (n. 1876)
23.10.1958 - s-a nascut Lucian Vasilescu
23.10.2004 - a murit Alexandru Vona (n. 1922)

24.10.1863 - a murit Andrei Muresanu (n. 1816)
24.10.1921 - s-a nascut Veronica Porumbacu
                       (m. 1977)
24.10.1940 - s-a nascut George Gibescu
24.10.1943 - s-a nascut Cornel Moraru
24.10.1947 - s-a nascut Ion Burnar (m. 2010)

25.10.1858 - a murit Dimitrie Ralet (n. 1817)
25.10.1890 - s-a nascut Eugen Constant
                       (m. 1975)
25.10.1902 - s-a nascut Dumitru Popovici
                       (m. 1952)
25.10.1923 - s-a nascut Toth Istvan (m. 2001)
25.10.1923 - s-a nascut Darie Magheru (m. 1983)
25.10.1937 - s-a nascut Corneliu Radulescu
                       (m. 2011)
25.10.1941 - s-a nascut Dan Plaesu
25.10.1943 - s-a nascut Mircea Oprita
25.10.1945 - s-a nascut Srboliub Miscovici
25.10.1948 - s-a nascut Dumitru Munteanu
25.10.1968 - s-a nascut Carmen Veronica
                       Steiciuc
25.10.1975 - s-a nascut Lucian Emanuel
                       Varsandan

26.10.1624 - s-a nascut Dosoftei (m. 1693)
26.10.1673 - s-a nascut Dimitrie Cantemir
                       (m. 1723)
26.10.1843 - s-a nascut Grigore H. Grandea
                       (m. 1897)
26.10.1844 - s-a nascut Neculai Beldiceanu
                       (m. 1896)
26.10.1850 - s-a nascut Grigore G. Tocilescu
                       (m. 1909)
26.10.1873 - s-a nascut Dimitrie Nanu (m. 1943)
26.10.1877 - s-a nascut D. Karnabatt (m. 1949)
26.10.1884 - a murit Ion Codru- Dragusanu
                       (n. 1818)
26.10.1928 - s-a nascut Grigore Smeu
26.10.1928 - s-a nascut Aureliu Busuioc
26.10.1933 - s-a nascut Ion Balu
26.10.1941 - s-a nascut Ion Soare
26.10.1944 - s-a nascut Adriana Liciu
26.10.1945 - s-a nascut Constantin Munteanu
26.10.1949 - s-a nascut Leonida Lari (m.2011)
26.10.1949 - s-a nascut Dumitru Radu Popa
26.10.1953 - s-a nascut Dumitru Braneanu
26.10.1954 - s-a nascut Marius Ghica
26.10.1961 - s-a nascut Ioan Pintea

27.10.1924 - s-a nascut Vasile Nicorovici
                       (m. 1992)
27.10.1934 - s-a nascut Elena Dragos
27.10.1938 - s-a nascut Alexandru Brad
27.10.1950 - s-a nascut Kiss Andras
27.10.1951 - s-a nascut Simion Bogdanescu
27.10.1985 - a murit Alice Botez (n. 1914)

28.10.1920 - s-a nascut Andrei Ciurunga
                       (m. 2004)
28.10.1923 - s-a nascut Mihail Petroveanu
                       (m. 1977)
28.10.1936 - a murit Bogdan Amaru (n. 1907)
28.10.1938 - s-a nascut M. N. Rusu
28.10.1941 - s-a nascut Ion Margineanu
28.10.1941 - s-a nascut Vasile Demetru
                       Zamfirescu
28.10.1950 - s-a nascut Zenovie Cârlugea
28.10.1952 - a murit Mircea Vulcanescu (n. 1904)
28.10.1960 - a murit Peter Neagoe (n. 1881)
28.10.1961 - s-a nascut Ion Maria

29.10.1918 - s-a nascut Stefan Baciu (m. 1993)
29.10.1930 - s-a nascut Radu Cosasu
29.10.1938 - s-a nascut Vasile Voia
29.10.1950 - s-a nascut Dorel Cosma
29.10.1950 - s-a nascut Viorel Padina
29.10.1954 - s-a nascut Miruna Runcan
29.10.1969 - s-a nascut Sanda Panait
29.10.1994 - a murit Titus Popovici (n. 1930)
29.10.1996 - a murit Constantin Crisan (n. 1939)

30.10.1858 - s-a nascut Duiliu Zamfirescu
                       (m. 1922)
30.10.1943 - s-a nascut Aurel M. Buricea
30.10.1954 - s-a nascut Mihai Maniutiu
30.10.1955 - a murit Dimitrie Gusti (n. 1880)
30.10.1960 - a murit Mircea Florian (n. 1888)
30.10.1964 - s-a nascut Cata Arialn
30.10.1976 - a murit Barbu Solacolu (n. 1897)

31.10.1881 - s-a nascut Eugen Lovinescu
                       (m. 1943)
31.10.1927 - s-a nascut Ion Patriciu
31.10.1940 - s-a nascut Corneliu Antoniu
31.10.1953 - s-a nascut Stefan Borbély
31.10.1953 - a murit Petre Dulfu (n. 1856)
31.10.1954 - s-a nascut Ionel Bota
31.10.1960 - a murit I. O. Suceveanu (n. 1905)
31.10.1967 - s-a nascut Denisa Popescu
31.10.1971 - s-a nascut Alexandra Ares
31.10.1972 - a murit Onisifor Ghibu (n. 1883)
noiembrie

1.11.1886 - s-a nascut N. Davidescu (m. 1954)
1.11.1923 - s-a nascut Titus Mocanu (m. 2004)
1.11.1929 - s-a nascut Vasile Nicolescu (m. 1990)
1.11.1942 - s-a nascut Gabriel Iuga (m. 2009)
1.11.1945 - s-a nascut Coriolan Paunescu
1.11.1946 - s-a nascut Eugen Uricaru
1.11.1949 - s-a nascut Dora Alina Romanescu
1.11.1956 - s-a nascut Mariana Codrut
1.11.1961 - a murit Aron Cotrus (n. 1891)
1.11.1966 - s-a nascut Lidia Handabura
1.11.1993 - a murit Mihai Dragan (n. 1937)
1.11.2005 - a murit Petre Salcudeanu (n. 1901)

2.11.1816 - a murit Gheorghe Sincai (n. 1754)
2.11.1854 - a murit Anton Pann (n. 1796)
2.11.1869 - s-a nascut Iulia Hasdeu (m. 1888)
2.11.1916 - s-a nascut Laurentiu Fulga (m. 1984)
2.11.1918 - a murit N. I. Apostolescu (n. 1876)
2.11.1936 - s-a nascut Jancsik Pál
2.11.1955 - s-a nascut Valentin Emil Musat
2.11.1955 - s-a nascut Razvan Ionescu
2.11.1959 - s-a nascut Gabriel Alexe
2.11.1961 - s-a nascut Maria Dinescu
2.11.1968 - s-a nascut Sabin Gherman
2.11.2005 - a murit Lena Constante (n. 1909)

3.11.1866 - s-a nascut Traian Demetrescu
                       (m. 1896)
3.11.1909 - s-a nascut I. D. Laudat (m. 1996)
3.11.1924 - s-a nascut Paul Cornea
3.11.1932 - s-a nascut Aurel Mioc
3.11.1938 - s-a nascut Nicolae Dragos
3.11.1943 - s-a nascut Alexandru Ecovoiu
3.11.1948 - s-a nascut Grete Tartler
3.11.1988 - a murit Melania Livada (n. 1919)

4.11.1907 - s-a nascut Cella Serghi (m. 1992)
4.11.1913 - s-a nascut Vlaicu Bârna (m. 1999)
4.11.1921 - s-a nascut Nicolae Teica
4.11.1926 - s-a nascut Oliver Lustig
4.11.1930 - s-a nascut Horia Arama
4.11.1937 - a murit D. D. Patrascanu (n. 1872)
4.11.1938 - s-a nascut Irina Badescu
4.11.1938 - s-a nascut Monica Ana Stefanescu
4.11.1941 - s-a nascut Virgil Stanciu
4.11.1941 - s-a nascut Vasile Chifor
4.11.1943 - s-a nascut Sânziana Batiste
4.11.1945 - s-a nascut Ioan Suciu
4.11.1946 - s-a nascut Emil Paraschivoiu
4.11.1958 - s-a nascut Ionel Buse
4.11.1965 - a murit Elena Vianu (n. 1911)
4.11.1966 - a murit Traian Chelariu (n. 1906)
4.11.1970 - a murit Tudor Musatescu (n. 1903)

5.11.1880 - s-a nascut Mihail Sadoveanu (m. 1961)
5.11.1909 - s-a nascut Octav Sulutiu (m. 1949)
5.11.1911 - s-a nascut Elena Vianu (m. 1965)
5.11.1918 - a murit Victor Anestin (n. 1875)
5.11.1939 - s-a nascut Niculae Cristache
5.11.1942 - s-a nascut Mihai Sin
5.11.1951 - a murit I. C. Vissarion (n. 1879)
5.11.1972 - s-a nascut Angelo Mitchievici
5.11.1978 - a murit N. Crevedia (n. 1902)
5.11.1978 - a murit Ioan D. Gherea (n. 1895)
5.11.1979 - a murit Matei Alexandrescu (n. 1906)
5.11.1999 - a murit Radu G. Teposu (n. 1954)

6.11.1879 - s-a nascut Petre V. Hanes (m. 1966)
6.11.1905 - s-a nascut Simion Stolnicu (m. 1966)
6.11.1910 - a murit George Panu (n. 1796)
6.11.1914 - s-a nascut Alexandru Mitru (m. 1989)
6.11.1934 - s-a nascut Radu Igna
6.11.1936 - s-a nascut Emil Loteanu (m. 2003)
6.11.1940 - s-a nascut Mihai Zamfir
6.11.1947 - s-a nascut Alex Stefanescu
6.11.1947 - s-a nascut Gabriela Dantis
6.11.1956 - s-a nascut Rodica Bretin Apostol
6.11.1964 - s-a nascut Iustin Panta (m. 2001)
6.11.1993 - a murit Alexandru Piru (n. 1917)

7.11.1872 - s-a nascut I. A. Candrea (m. 1950)
7.11.1879 - s-a nascut Petre V. Hanes (m. 1966)
7.11.1881 - s-a nascut Peter Neagoe (m. 1960)
7.11.1897 - s-a nascut D. Ciurezu (n. 1978)
7.11.1914 - s-a nascut Ion Banuta (m. 1986)
7.11.1916 - s-a nascut Mihai Sora
7.11.1923 - s-a nascut Paul Georgescu (n. 1989)
7.11.1925 - s-a nascut Olga Delia Mateescu
7.11.1950 - s-a nascut Theodor George Calcan
7.11.1954 - s-a nascut Mihaela Mudure
7.11.1954 - s-a nascut Katia Nanu
7.11.1958 - s-a nascut Doina Lica
7.11.1972 - s-a nascut Daniela Sitar- Taut

8.11.1837 - a murit Daniil Scavinschi (n. 1795)
8.11.1857 - s-a nascut A. C. Cuza (m. 1947)
8.11.1897 - a murit Grigore H. Grandea (n. 1843)
8.11.1921 - s-a nascut Olga Zaicik
8.11.1924 - s-a nascut Despina Mihaela Bogza
8.11.1928 - s-a nascut Dumitru Micu
8.11.1929 - s-a nascut Ion Brad
8.11.1933 - s-a nascut Iancu Grama
8.11.1937 - s-a nascut Mihail Diaconescu
8.11.1940 - s-a nascut Vasile Ghica
8.11.1955 - s-a nascut Dumitru Toma
8.11.1956 - s-a nascut Rodica Buzdugan
8.11.1963 - s-a nascut Blagoe Ciobotin
8.11.1967 - s-a nascut Dumitru Crudu
8.11.2001 - a murit George Munteanu (n. 1924)
8.11.2003 - a murit Iosif Naghiu (n. 1932)

9.11.1818 - s-a nascut Ion Codru- Dragusanu
                       (m. 1884)
9.11.1897 - s-a nascut Basil Munteanu (m. 1972)
9.11.1901 - s-a nascut Liviu Rusu (m. 1985)
9.11.1908 - s-a nascut Lucian Boz (m. 2003)
9.11.1911 - s-a nascut Victor Buescu (m. 1971)
9.11.1918 - s-a nascut Teohar Mihadas (m. 1996)
9.11.1925 - s-a nascut Florentza Georgetta Marincu
9.11.1930 - s-a nascut Aurel Rau
9.11.1936 - s-a nascut Nicolae Calomfirescu
9.11.1948 - s-a nascut Pia Brânzeu
9.11.1968 - s-a nascut Viorica Boitor
9.11.1981 - a murit Paul Constant (m. 1895)
9.11.1981 - a murit Sergiu Al- George (n. 1922)

10.11.1895 - a murit Alexandru Odobescu (n. 1834)
10.11.1907 - s-a nascut Mihail Villara
                       (M. Farcasanu) (m. 1987)
10.11.1925 - s-a nascut Nicholas Catanoy
10.11.1932 - s-a nascut Claudia Dumitriu
10.11.1932 - s-a nascut Stefan Cazimir
10.11.1934 - s-a nascut Ovidiu Genaru
10.11.1936 - s-a nascut Pavol Bujtar
10.11.1937 - s-a nascut Ioana Bantas (m. 1987)
10.11.1942 - s-a nascut Dan Cristea
10.11.1945 - s-a nascut George Tarnea (m. 2003)
10.11.1950 - s-a nascut Ioan Flora ( m. 2005)
10.11.1951 - s-a nascut Werner Söllner
10.11.1953 - s-a nascut Laurentiu Mihaileanu
10.11.1955 - s-a nascut Adrian Botez
10.11.1957 - s-a nascut Ioan Negru
10.11.1964 - a murit Aram Frenkian (n. 1898)
10.11.1999 - a murit Romulus Vulcanescu (n. 1912)

11.11.1883 - s-a nascut Stefan Ciobanu (m. 1950
11.11.1886 - s-a nascut Cezar Papacostea
                       (m. 1936)
11.11.1910 - s-a nascut Mihail Davidoglu (m. 1987)
11.11.1916 - a murit Ion Trivale (n. 1889)
11.11.1928 - s-a nascut Cornelia Stefanescu
                       (m. 2010)
11.11.1930 - s-a nascut Simion Dima
11.11.1934 - s-a nascut Vasile Rebreanu (m. 2006)
11.11.1942 - s-a nascut Andras Gyozo Huber
11.11.1948 - s-a nascut Narcis Zarnescu
11.11.1950 - s-a nascut Mircea Dinescu
11.11.1951 - s-a nascut Lucian Mihailescu
11.11.1951 - s-a nascut Christian W. Schenk

12.11.1869 - a murit Gheorghe Asachi (n. 1788)
12.11.1947 - s-a nascut Nicolae Diaconu (m. 2005 )
12.11.1949 - s-a nascut Adriana Babeti
12.11.1950 - s-a nascut Mircea Nedelciu (m. 1999)
12.11.1984 - a murit Eta Boeriu (n. 1923)

13.11.1909 - s-a nascut Eugen Ionescu (m. 1994)
13.11.1914 - a murit Dimitrie Anghel (n. 1872)
13.11.1941 - s-a nascut George Chirila
13.11.1949 - s-a nascut Ioan Dragoi
13.11.1950 - s-a nascut Ioana Craciunescu
13.11.1955 - a murit Romulus Cioflec (n. 1882)
13.11.1964 - s-a nascut Christian Tamas
13.11.2010 - a murit Marin Besteliu (n. 1939)

14.11.1871 - s-a nascut Ilarie Chendi (m. 1913)
14.11.1874 - s-a nascut C. Sandu- Aldea (m. 1927)
14.11.1898 - s-a nascut Benjamin Fundoianu
                       (m. 1944)
14.11.1926 - s-a nascut Viorica Dinescu
14.11.1930 - s-a nascut Simion Dima (m. 2012)
14.11.1934 - s-a nascut Andrei Brezianu
14.11.1938 - s-a nascut Ion Cocora
14.11.1940 - s-a nascut Doina Antonie
14.11.1948 - s-a nascut Camelia Caracaleanu
14.11.1953 - s-a nascut Stefan Draghici (m. 2000)
14.11.1955 - s-a nascut Cristina Tamas
14.11.1967 - a murit Petre P. Panaitescu (n. 1900)
14.11.1990 - a murit Ernest Bernea (n. 1905)
14.11.1991 - a murit Constantin Chirita (n. 1925)
14.11.2008 - a murit Ioan Lacusta (n. 1948)

15.11.1845 - s-a nascut Vasile Conta (m. 1882)
15.11.1876 - s-a nascut Anna de Noailles (m. 1933)
15.11.1911 - s-a nascut Alexandru Cioranescu
                       (m. 1999)
15.11.1976 - s-a nascut Madalin Rosioru
15.11.2001 - a murit Z. Ornea (n. 1930)
16.11.1816 - s-a nascut Andrei Muresanu (m. 1863)
16.11.1903 - s-a nascut Dumitru Staniloae
                       (m. 1993)
16.11.1935 - s-a nascut Miron Cordun
                       (m. 1997)
16.11.1938 - s-a nascut Ion Ghiur
16.11.1940 - s-a nascut Ion Marin Almajan
16.11.1942 - s-a nascut Mariana Bulat
16.11.1944 - s-a nascut Ioan Paler
16.11.1948 - s-a nascut George Voica
16.11.1948 - s-a nascut Ion Cristoiu
16.11.1948 - s-a nascut Pal Maria
16.11.1952 - s-a nascut Arcadie Suceveanu
16.11.1975 - a murit Pálffy Endre (n. 1908)
16.11.1982 - a murit Eugen Seceleanu (n. 1940)
16.11.1984 - a murit Laurentiu Fulga (n. 1916 )
16.11.2000 - a murit Laurentiu Ulici (n. 1943)

17.11.1888 - a murit Dora d’Istria (n. 1828)
17.11.1926 - s-a nascut Leonida Plamadeala
                       (m. 2005)
17.11.1932 - s-a nascut George Muntean (m. 2004)
17.11.1944 - a murit Magda Isanos (n. 1916)
17.11.1954 - a murit Ludovic Daus (n. 1873)
17.11.1955 - s-a nascut Dan Trif
17.11.1957 - a murit George Murnu (n. 1868)
17.11.1962 - a murit Sandu Tudor (n. 1896)
17.11.1965 - s-a nascut Florinel Agafitei

18.11.1872 - s-a nascut G. Tutoveanu (m. 1957)
18.11.1913 - s-a nascut Sorana Gurian (m. 1956)
18.11.1924 - s-a nascut Iordan Chimet (m. 2006)
18.11.1940 - s-a nascut Apostol Gurau
18.11.1940 - s-a nascut Ion Ciocanu
18.11.1945 - s-a nascut Bedros Horasangian
18.11.1950 - s-a nascut Georgina Ecovoiu
18.11.1952 - a murit Petre Bellu (n. 1896)
18.11.1958 - s-a nascut Nicolae Goja
18.11.1995 - a murit Miron Grindea (n. 1909)

19.11.1799 - a murit Alecu Vacarescu (n. 1769)
19.11.1837 - s-a nascut Aron Densusianu
                       (m. 1900)
19.11.1919 - a murit Alexandru Vlahuta (n. 1859)
19.11.1921 - s-a nascut Dinu Pillat (m. 1975)
19.11.1923 - s-a nascut Monica Lovinescu
                       (m. 2008)
19.11.1936 - s-a nascut Iulian Negrila
19.11.1936 - s-a nascut Sorin Marculescu
19.11.1937 - s-a nascut Jiva Milin
19.11.1937 - s-a nascut Alexandra Târziu
19.11.1941 - s-a nascut Boris Marian
19.11.1943 - s-a nascut Király László
19.11.1946 - s-a nascut Vasile Morar
19.11.1992 - a murit Radu Tudoran (n. 1910)
19.11.1993 - a murit Ion Iuga (n. 1940)

20.11.1892 - s-a nascut Ion Sân- Giorgiu (m. 1950)
20.11.1897 - a murit Miron Pompiliu (n. 1848)
20.11.1901 - s-a nascut Alexandru Sahighian
                       (m. 1965)
20.11.1907 - s-a nascut Mihai Beniuc (m. 1988)
20.11.1912 - s-a nascut Letitia Papu (m. 1979)
20.11.1943 - s-a nascut Grigore Ilisei
20.11.1955 - s-a nascut Sanda Tomescu-Baciu
20.11.1967 - s-a nascut Iesan Cip
20.11.2005 - a murit Ana Selena (n. 1944)

21.11.1887 - a murit Petre Ispirescu (n. 1830)
21.11.1918 - s-a nascut Eugen Todoran (m. 1997)
21.11.1923 - s-a nascut Nicolae Corneanu
21.11.1930 - s-a nascut Ion Ghetie (m. 2004)
21.11.1933 - s-a nascut Anghel Dumbraveanu
21.11.1939 - s-a nascut Constantin Crisan
                       (m. 1996)
21.11.1948 - s-a nascut Constantin Dragomir
21.11.1955 - s-a nascut Aurel Dumitrascu
                       (m. 1990)
21.11.1970 - s-a nascut Costin Tanasescu
21.11.1980 - a murit I. Valerian (n. 1895)
21.11.2010 - a murit Gabriel Stanescu (n. 1951)

22.11.1901 - a murit V. A. Urechia (n. 1834)
22.11.1908 - s-a nascut Iulian Vesper (m. 1986)
22.11.1919 - s-a nascut Petru Sfetca (m. 1987)
22.11.1930 - s-a nascut Eugenia Tudor Anton
                       (m. 2011)
22.11.1942 - s-a nascut Lucian Bureriu
22.11.1944 - s-a nascut Dumitru Huruba
22.11.1945 - s-a nascut Nicolae Mateescu
22.11.1948 - s-a nascut Yvonne Goga
22.11.1960 - s-a nascut Nicolae Matei
22.11.1971 - a murit Lucia Mantu (n. 1888)
22.11.2006 - a murit Lucian Raicu (n. 1934)

23.11.1905 - s-a nascut Petru Comarnescu
                       (m. 1970)
23.11.1920 - s-a nascut Paul Celan (m. 1970)
23.11.1923 - a murit Urmuz (n. 1883)
23.11.1933 - s-a nascut Stancu Ilin
23.11.1935 - a murit Maria Cuntan (n. 1862)
23.11.1939 - s-a nascut Zaharia Sângeorzan
                       (m. 2002)
23.11.1949 - a murit Carol Ardeleanu (n. 1883)
23.11.1950 - s-a nascut Maria Jorj
23.11.1952 - s-a nascut Sînziana Dragos
23.11.1953 - s-a nascut Lucian Perta
23.11.1953 - a murit I. E. Toroutiu (n. 1888)
23.11.1971 - a murit Ury Benador (n. 1895)
23.11.1976 - s-a nascut Laura Mircea
23.11.1979 - s-a nascut Lucian Bâgiu

24.11.1902 - s-a nascut N. Crevedia (m. 1978)
24.11.1909 - s-a nascut Ion Sofia Manolescu
                       (m. 1993)
24.11.1919 - s-a nascut Dimitrie Costea
24.11.1920 - a murit Alexandru Macedonski (n. 1854)
24.11.1957 - s-a nascut Doru Mares
24.11.1964 - s-a nascut Anca Mizumschi
24.11.1967 - a murit G. C. Nicolescu (n. 1911)
24.11.1974 - a murit Nina Façon (n. 1909)
24.11.1994 - a murit George Almosnino (n. 1936)

25.11.1814 - s-a nascut Matei Millo (m. 1896)
25.11.1885 - a murit Grigore Alexandrescu
                       (n. 1810)
25.11.1939 - s-a nascut Nicoleta Voinescu
25.11.1941 - s-a nascut Nicolae Turtureanu
25.11.1942 - s-a nascut Doina Cetea
25.11.1942 - a murit Mihail Dragomirescu (n. 1868)
25.11.1951 - s-a nascut Ioan Baba
25.11.1953 - s-a nascut Augustin Fratila (m. 2010)
25.11.1956 - s-a nascut Pavel Husarik
25.11.1996 - a murit Valentin Silvestru (n. 1924)
25.11.1999 - a murit Alexandru Cioranescu
                       (n. 1911)

26.11.1896 - s-a nascut Dumitru Murarasu
                       (m. 1984)
26.11.1901 - s-a nascut Mihail Drumes (m. 1982)
26.11.1912 - s-a nascut Ioan Comsa (m. 2006)
26.11.1925 - s-a nascut George Alexe
26.11.1925 - s-a nascut Ion Omescu (m. 2000)
26.11.1926 - s-a nascut Tudor Opris
26.11.1929 - s-a nascut Ion Vlad
26.11.1937 - s-a nascut Riri- Margareta Panduru
26.11.1941 - s-a nascut Gheorghe Bosi-
                       Dumeneanu
26.11.1946 - s-a nascut Lucian Tamaris
26.11.1947 - s-a nascut Valentin F. Mihaescu
26.11.1948 - a murit Dragos Protopopescu
                       (n. 1892)
26.11.1949 - a murit Carol Ardeleanu (n. 1883)
26.11.1970 - a murit Vladimir Streinu (m. 1902)

27.11.1764 - s-a nascut Naum Râmniceanu
                       (m. 1838)
27.11.1818 - s-a nascut Aron Pumnul (m. 1866)
27.11.1874 - s-a nascut Jean Bart (m. 1933)
27.11.1884 - s-a nascut Vasile Voiculescu
                       (m. 1963)
27.11.1885 - s-a nascut Liviu Rebreanu (m. 1944)
27.11.1924 - s-a nascut Nina Cassian
27.11.1939 - s-a nascut Nicolae Manolescu
27.11.1939 - s-a nascut Petre Ciobanu
27.11.1940 - a murit Nicolae Iorga (n. 1871)
27.11.1947 - s-a nascut Irina Petras
27.11.1949 - s-a nascut Vasile Sav (m. 2003)
27.11.1951 - s-a nascut Florea Miu
27.11.1956 - s-a nascut Carmen Puchianu
27.11.1961 - s-a nascut Odile Serre
27.11.1967 - s-a nascut Sorin Lavric
27.11.1970 - a murit Petru Comarnescu (n. 1905)
27.11.1972 - a murit Victor Eftimiu (n. 1889)
27.11.1987 - a murit Nicolae Ciobanu (n. 1931)

28.11.1874 - s-a nascut Jean Bart (m. 1933)
28.11.1919 - s-a nascut Cornel Regman (m. 1999)
28.11.1923 - s-a nascut Dan Tarchila
28.11.1938 - s-a nascut Marcel Mureseanu
28.11.1941 - s-a nascut Eugen Negrici
28.11.1947 - s-a nascut Veronica Stanei-
                       Macoveanu
28.11.1948 - s-a nascut Virgil Diaconu
28.11.1954 - s-a nascut Traian T. Cosovei
28.11.1971 - a murit Dimitrie Stelaru (n. 1917)
28.11.1973 - a murit Martha Bibescu (n. 1886)
28.11.2002 - a murit Zaharia Sângeorzan (n. 1939)
28.11.2004 - a murit Ioana Postelnicu (n. 1910)

29.11.1880 - s-a nascut N. D. Cocea (1949)
29.11.1940 - s-a nascut Nicolae Stoie
29.11.1958 - s-a nascut Carmen Firan
29.11.1962 - s-a nascut Rodica Draghincescu
29.11.1966 - a murit Simion Stolnicu (n. 1905)
29.11.1994 - a murit Titus Popovici (n. 1930)
29.11.1996 - a murit Teohar Mihadas (n. 1918)

30.11.1874 - s-a nascut Paul Zarifopol (m. 1934)
30.11.1918 - s-a nascut Dan A. Lazarescu
                       (m. 2002)
30.11.1930 - s-a nascut Andrei Bantas (m. 1997)
30.11.1932 - s-a nascut Zsolt Galvalfi
30.11.1934 - a murit Cincinat Pavelescu (n. 1872)
30.11.1936 - s-a nascut Grisa Gherghei
30.11.1943 - s-a nascut Paul Eugen Banciu
30.11.1979 - s-a nascut Andrei Terian
decembrie

1.12.1691 - a murit Miron Costin (n. 1633)
1.12.1875 - s-a nascut Al. Iacobescu (m. 1945)
1.12.1892 - s-a nascut Cezar Petrescu (m. 1961)
1.12.1911 - s-a nascut Ieronim Serbu (m. 1972)
1.12.1918 - s-a nascut Ludmila Ghitescu (m. 1991)
1.12.1934 - s-a nascut Stefan Radof (m. 2012)
1.12.1934 - s-a nascut Platon Pardau (m. 2002)
1.12.1934 - s-a nascut Florenta Albu (m. 2000)
1.12.1941 - s-a nascut Molnos Lajos
1.12.1942 - s-a nascut Ion Seitan
1.12.1945 - s-a nascut Ion Proca
1.12.1948 - s-a nascut Aurel Codoban
1.12.1955 - s-a nascut Marin Ifrim
1.12.1989 - a murit Ion Roman (n. 1917)
1.12.2011 - a murit Leon Volovici (n. 1938)

2.12.1890 - s-a nascut Molter Károly (m. 1981)
2.12.1935 - s-a nascut Nicolae Labis (m. 1956)
2.12.1940 - s-a nascut George Iarin
2.12.1948 - s-a nascut Dan Bogdan
2.12.1951 - s-a nascut Al. Cistelecan
2.12.1952 - s-a nascut Remus Valeriu Giorgioni
2.12.1972 - s-a nascut Ilinca Ilian
2.12.1975 - s-a nascut Florina Zaharia
2.12.1993 - a murit Ion Monoran (n. 1953)

3.12.1948 - s-a nascut Mara Nicoara
3.12.1950 - s-a nascut Ion Anton
3.12.1991 - a murit Petre Tutea (n. 1902)

4.12.1883 - s-a nascut László Tompa (m. 1964)
4.12.1883 - s-a nascut N. Cartojan (m. 1944)
4.12.1895 - s-a nascut Octav Dessila (m. 1976)
4.12.1953 - s-a nascut Doina Popa
4.12.1983 - a murit Al. Oprea (n. 1931)
4.12.1987 - a murit Constantin Noica (n. 1909)
4.12.2009 - a murit Marin Mincu (n. 1944)

5.12.1859 - s-a nascut Nicolae Petrascu (m. 1944)
5.12.1907 - s-a nascut Lotte Berg (m. 1981)
5.12.1938 - s-a nascut Paul Drumaru
5.12.1940 - s-a nascut Livia Cotorcea
5.12.1948 - s-a nascut Ioan Nistor
5.12.1950 - s-a nascut Sanda Berce
5.12.1950 - s-a nascut Doina Filofteia Lincu
5.12.1962 - s-a nascut Diana Cozma
5.12.1965 - s-a nascut Vasile Baghiu
5.12.1965 - s-a nascut Mihail Batog- Bujenita
5.12.1966 - a murit N. N. Condeescu (n. 1904)
5.12.1973 - s-a nascut Ciprian Valcan
5.12.1974 - a murit Zaharia Stancu (n. 1902)
5.12.1975 - a murit Dinu Pillat (n. 1921)
5.12.1985 - a murit Mihail Celarianu (n. 1893)
5.12.1987 - a murit Leonid Dimov (n. 1926)

6.12.1897 - s-a nascut Oscar Walter Cisek
                       (m. 1966)
6.12.1903 - s-a nascut N. I. Herescu (m. 1961)
6.12.1931 - s-a nascut Aurora Cornu
6.12.1934 - s-a nascut Ioan Roman
6.12.1937 - s-a nascut Mihai Dragan (m. 1993)
6.12.1940 - s-a nascut Nicolae Baltag (m. 1975)
6.12.1950 - s-a nascut Gheorghe Paun
6.12.1952 - s-a nascut Viorel Rujea
6.12.1952 - a murit Dumitru Popovici (n. 1902)
6.12.1959 - s-a nascut Floarea Silvian
6.12.1965 - s-a nascut Cornel Mihai Ungureanu
6.12.1971 - a murit I. M. Rascu (n. 1890)
6.12.1972 - a murit Vasile Posteuca (n. 1912)
6.12.1973 - s-a nascut Mihai Gotiu
6.12.1973 - s-a nascut Nicoleta Popa
6.12.1991 - a murit Vladimir Colin (n. 1921)
6.12.2007 - a murit Marius Tupan (n. 1945)

7.12.1894 - s-a nascut Ion Luca (m. 1972)
7.12.1927 - s-a nascut Fodor Sándor
7.12.1935 - s-a nascut Sorin Titel (m. 1985)
7.12.1937 - s-a nascut Grigore Nicolae Marasanu
7.12.1941 - s-a nascut Ion Vieru
7.12.1953 - s-a nascut Miljurko Vukadinovici
7.12.1958 - s-a nascut Stefan Vladutescu
7.12.1976 - a murit Bartalis János (n. 1893)
7.12.1985 - s-a nascut Gabriela Cretan
7.12.1987 - a murit Ioana Bantas (n. 1937)

8.12.1876 - s-a nascut Hortensia Papadat-
                       Bengescu (m. 1955)
8.12.1928 - s-a nascut Toma George Maiorescu
8.12.1946 - s-a nascut Anton Palfi
8.12.1953 - s-a nascut Mihai Dinu Gheorghiu
8.12.1957 - s-a nascut Pavel Gataiantu
8.12.1958 - s-a nascut Radu Voinescu
8.12.1966 - s-a nascut Marieta Mihaita
8.12.1976 - a murit George Sidorovici (n. 1920)
8.12.1996 - a murit Marin Sorescu (n. 1936)

9.12.1924 - s-a nascut Tania Lovinescu
9.12.1941 - s-a nascut Mircea Vaida Voevod
9.12.1943 - s-a nascut Luiza Petre- Pârvan
9.12.1949 - s-a nascut Valentin Marica
9.12.1956 - s-a nascut Liliana Rus
9.12.1957 - s-a nascut Gheorghe Glodeanu
9.12.1972 - a murit Ieronim Serbu (n. 1911)
9.12.1973 - s-a nascut Horea Poenar
9.12.1998 - a murit Banu Radulescu (n. 1924)

10.12.1858 - a murit Eufrosin Poteca (n. 1785)
10.12.1900 - s-a nascut Ion Sava (m. 1947)
10.12.1934 - s-a nascut Ion Bujor Padureanu
10.12.1936 - s-a nascut Felicia Sprânceana Anghel
10.12.1942 - s-a nascut Rodica Scutaru Milas
10.12.1948 - a murit Dinu Nicodin (n. 1886)
10.12.1951 - s-a nascut Ion Avram
10.12.1952 - s-a nascut Traian Pop Traian
10.12.1954 - s-a nascut Cristian Teodorescu
10.12.1956 - s-a nascut Nicolae Baciut
10.12.1958 - s-a nascut Anca Delia Comaneanu
10.12.1966 - a murit Ion Chinezu (n. 1894)
10.12.1997 - a murit Miron Cordun (n.1935)

11.12.1888 - s-a nascut Eugen Goga (m. 1935 )
11.12.1902 - s-a nascut Dan Simonescu (m. 1993)
11.12.1938 - s-a nascut Kristiane Kondrat
11.12.1950 - s-a nascut Stefan Doval
11.12.1954 - s-a nascut Ion Chichere (m. 2004)
11.12.1989 - a murit Octavian Vuia (n. 1914)
11.12.2011 - a murit Leonida Lari (n. 1949)

12.12.1929 - s-a nascut Marin Bucur (m. 1994)
12.12.1939 - s-a nascut Tudor Octavian
12.12.1943 - s-a nascut Dorel Sibii
12.12.1951 - s-a nascut Sorin Preda
12.12.1953 - s-a nascut Dan C. Mihailescu
12.12.1962 - a murit Felix Aderca (n. 1891)

13.12.1693 - a murit mitropolitul Dosoftei (n. 1624)
13.12.1876 - s-a nascut Mihail Lungianu (m. 1966)
13.12.1887 - s-a nascut Mihail Cruceanu (m. 1988)
13.12.1929 - s-a nascut Sanda Radian (m. 1991)
13.12.1930 - s-a nascut Georgeta Horodinca
                       (m. 2006)
13.12.1948 - a murit Zaharia Bârsan (n. 1878)
13.12.1983 - a murit Nichita Stanescu (n. 1933)
13.12.1959 - s-a nascut Tudor Cristian Rosca
13.12.1987 - a murit Marcel Mihalas (n. 1937)

14.12.1898 - s-a nascut Petru Caraman (m. 1980)
14.12.1910 - s-a nascut Gaby Michailescu
                       (m. 2008)
14.12.1932 - s-a nascut Dumitru Solomon
                       (m. 2003)
14.12.1935 - s-a nascut N. V. Turcu (m. 1987)
14.12.1939 - s-a nascut Rodica Lolita Tautu
14.12.1940 - s-a nascut Vasile Tarta
14.12.1941 - s-a nascut Iulian Neacsu
14.12.1946 - s-a nascut Stefan Avadanei
14.12.1946 - a murit Ioan Alexandru Bratescu-
                       Voinesti (n. 1868)
14.12.1950 - s-a nascut Persida Rugu
14.12.1962 - a murit Simion Mehedinti (n. 1868)
14.12.1966 - s-a nascut Mona Mamulea
14.12.1986 - a murit Constantin Chioralia (n. 1902)
14.12.2007 - a murit Mihai Pelin (n. 1940)

15.12.1887 - s-a nascut Cella Delavrancea
                       (m. 1991)
15.12.1926 - s-a nascut Elefterie Voiculescu
15.12.1926 - s-a nascut Tudor Steriade
15.12.1933 - s-a nascut Dan Rebreanu
15.12.1939 - s-a nascut Neculai Cîrlan
15.12.1947 - s-a nascut George Pruteanu
                       (m. 2008)
15.12.1948 - s-a nascut Cornel Nistorescu
15.12.1951 - s-a nascut Andrei Corbea
15.12.1963 - a murit Lecca Morariu (n. 1888)
15.12.1967 - s-a nascut Jean Dumitrascu
15.12.1968 - a murit Theofil Simenschi (n. 1892)
15.12.1993 - a murit Aurel Martin (n. 1926)

16.12.1881 - s-a nascut I. Valjan (m. 1960)
16.12.1887 - s-a nascut A. de Herz (m. 1936)
16.12.1924 - s-a nascut Hajdu Zoltán (m. 1982)
16.12.1943 - s-a nascut Tudor Olteanu
16.12.1951 - s-a nascut Ion Codrescu
16.12.1952 - s-a nascut Rolf Bossert
16.12.1953 - s-a nascut Leonard Oprea
16.12.1956 - s-a nascut Calin Andrei Mihailescu
16.12.1969 - s-a nascut Cristian Ghinea
16.12.1980 - a murit Ion Maxim (n.1925)
16.12.1989 - a murit Franz Liebhardt (n.1899)
16.12.1993 - a murit Ovidiu Constantinescu
                       (n.1914)

17.12.1870 - s-a nascut I. A. Bassarabescu
                       (m. 1952)
17.12.1892 - s-a nascut George Magheru (m. 1952)
17.12.1905 - s-a nascut Vasile Lovinescu (m.1984)
17.12.1905 - s-a nascut Dionisie M. Pippidi
                        (m.1992)
17.12.1928 - s-a nascut Felicia Marinca
17.12.1939 - s-a nascut Andrei Ionescu
17.12.1941 - s-a nascut Liviu Petrescu (m.1999)
17.12.1947 - s-a nascut Vasile Romanciuc
17.12.1948 - s-a nascut Nina Ceranu
17.12.1970 - s-a nascut Felix Nicolau
17.12.1971 - s-a nascut Vasile Iftime
17.12.1985 - a murit Liviu Rusu (n.1901)
17.12.1987 - a murit Mircea Scarlat (n.1951)
17.12.1995 - a murit Kiss Jeno (n.1912)
17.12.2003 - a murit Aurel Petrescu (n.1927)

18.12.1874 - s-a nascut Radu D. Rosetti (m. 1964)
18.12.1915 - s-a nascut Vintila Horia (m. 1992)
18.12.1921 - s-a nascut Nae Antonescu (m. 2008 )
18.12.1927 - s-a nascut Stelian Vasilescu
                       (m. 2003)
18.12.1929 - s-a nascut Ricarda Maria Terschak (m. 2012)
18.12.1930 - s-a nascut George Radu
18.12.1940 - s-a nascut Ionel Iacob Bencei
18.12.1943 - s-a nascut Vasile Constantinescu
                       (m. 2004)
18.12.1948 - s-a nascut Cristina-Anca Ciubotaru
18.12.1950 - s-a nascut Marioara Baba- Voinovici
18.12.1951 - s-a nascut Böszörményi Zoltán
18.12.1952 - s-a nascut Victoria Milescu
18.12.1956 - s-a nascut Ioan Matiut
18.12.1958 - s-a nascut Ioan Radu Vacarescu
18.12.1960 - s-a nascut Alina Nelega Cadariu
18.12.1964 - s-a nascut Carmen Musat
18.12.1977 - a murit Teodor Scarlat (n. 1907)
18.12.1997 - a murit Ion Vlasiu (n. 1908)

19.12.1711 - a murit Gheorghe Brancovici (n. 1645)
19.12.1929 - s-a nascut Liana Dobrescu
19.12.1934 - s-a nascut Madeleine Karacasian
19.12.1945 - s-a nascut Maria Olteanu
19.12.1958 - s-a nascut Doina Pologea
19.12.1989 - a murit Alexandru Mitru (n. 1914)
19.12.2000 - a murit Arcadie Donos (n. 1925)
19.12.2011 - a murit Mariana Sora (n. 1917)

20.12.1861 - s-a nascut Constantin Mille (1927)
20.12.1929 - s-a nascut Al. Caprariu (m. 1988)
20.12.1935 - s-a nascut Daniel Dragan
20.12.1938 - s-a nascut Mircea Ionescu
20.12.1940 - s-a nascut Maria Manuca
20.12.1943 - s-a nascut Magda Ursache
20.12.1944 - a murit N. Cartojan (n. 1883)
20.12.1946 - s-a nascut Andrei Codrescu
20.12.1950 - s-a nascut Victoria Petrovici
20.12.1950 - s-a nascut Ioan Flora (m. 2005)
20.12.1966 - a murit Mihail Sorbul (n. 1885)
20.12.2002 - a murit Georg Scherg (n. 1917)

21.12.1596 - s-a nascut Petru Movila (m. 1646)
21.12.1865 - s-a nascut G. Bogdan-Duica
                       (m. 1934)
21.12.1915 - s-a nascut Ada Orleanu (m. 1990)
21.12.1929 - s-a nascut Dorina Tulpan
21.12.1933 - s-a nascut Dan Zamfirescu
21.12.1936 - s-a nascut Iuliu Cârchelan
21.12.1944 - s-a nascut Liana Cozea
21.12.1946 - s-a nascut Procopie Clontea
21.12.1948 - s-a nascut Constantin Manuta
21.12.1955 - s-a nascut Aurel Dumitrascu
                       (m. 1990)
21.12.1970 - s-a nascut Adrian Suciu
21.12.1987 - a murit Marcel Gafton (n. 1925)
21.12.2005 - a murit Pericle Martinescu (n. 1911)

22.12.1646 - a murit Petru Movila (n. 1596)
22.12.1896 - s-a nascut Sandu Tudor (m. 1962)
22.12.1898 - s-a nascut Virgiliu Monda (m. 1991)
22.12.1943 - s-a nascut Vlad Zbârciog
22.12.1944 - s-a nascut Dan Mutascu
22.12.1952 - s-a nascut Vladimir Detesanu
22.12.1952 - s-a nascut Illes Mihaly
22.12.1956 - a murit Nicolae Labis (n. 1935)
22.12.1998 - a murit Dan Laurentiu (n. 1937)

23.12.1892 - s-a nascut Gino Lupi (m. 1982)
23.12.1924 - s-a nascut Ion Trandafir
23.12.1930 - a murit Constantin Z. Buzdugan
                       (n. 1870)
23.12.1948 - s-a nascut Constantin Mihai Banciu
23.12.1953 - s-a nascut Alexei Rau

24.12.1872 - a murit Radu Ionescu (n. 1834)
24.12.1889 - s-a nascut Nichifor Crainic (m. 1972)
24.12.1922 - s-a nascut Victor Torynopol (m. 1985)
24.12.1926 - s-a nascut Natalia Stanescu
24.12.1933 - s-a nascut Ion Tugui (m. 2002)
24.12.1934 - s-a nascut Gheorghe Voda (m. 2007)
24.12.1944 - s-a nascut Vasile Savin
24.12.1946 - s-a nascut Cristian Livescu
24.12.1968 - s-a nascut Doina Ioanid
24.12.1963 - a murit Tristan Tzara (n. 1896)
24.12.1975 - s-a nascut Marius Ianus
24.12.2008 - a murit Haralamb Zinca (n. 1923)

25.12.1919 - s-a nascut Horia Deleanu (m. 1998)
25.12.1927 - s-a nascut Mihai Stoian (m. 2005)
25.12.1936 - s-a nascut Corina Victoria Sein
25.12.1940 - s-a nascut Cedomir Milenovici (m. 2012)
25.12.1941 - s-a nascut Maria Pongrácz
25.12.1941 - s-a nascut Sorina Balanescu
25.12.1941 - s-a nascut Ioan Alexandru (m. 2000)
25.12.1949 - s-a nascut Lucia Cuciureanu
25.12.1954 - s-a nascut Cristian Baciu

26.12.1912 - s-a nascut Neagu Radulescu
                       (m. 1972)
26.12.1940 - s-a nascut Vintila Ivanceanu (m. 2008)
26.12.1957 - s-a nascut Marilena Istrati
26.12.1962 - a murit Radu Stanca (n. 1920)

27.12.1897 - s-a nascut Tudor Vianu (m. 1964)
27.12.1906 - s-a nascut Emil Giurgiuca (m. 1992)
27.12.1933 - s-a nascut Ion Topolog
27.12.1944 - s-a nascut Stefania Plopeanu
27.12.1960 - s-a nascut Stefania Cosovei
27.12.1962 - a murit Erwin Wittstock (n. 1899)
27.12.1993 - a murit Manole Auneanu (n. 1935)

28.12.1925 - s-a nascut Barutu T. Arghezi
                       (m. 2010)
28.12.1941 - s-a nascut Ioana Em. Petrescu
                       (m. 1990)
28.12.1946 - s-a nascut Rostás Zoltán
28.12.1951 - s-a nascut Maria Dagmar Anoca
28.12.1951 - s-a nascut Theodor Damian
28.12.1951 - s-a nascut Sorin Rosca
28.12.1951 - s-a nascut Stefan Hostiuc
28.12.1955 - s-a nascut Magda Cârneci
28.12.1972 - s-a nascut Claudiu Groza

29.12.1839 - s-a nascut Nicolae Serbanescu
                       (m. 1901)
29.12.1843 - s-a nascut Carmen Sylva (m. 1916)
29.12.1873 - s-a nascut Ovid Densusianu
                       (m. 1938)
29.12.1909 - s-a nascut Puia Florica Rebreanu
                       (m. 1995)
29.12.1912 - s-a nascut Radu Popescu (m. 1985)
29.12.1933 - a murit I. G. Duca (n. 1879)
29.12.1949 - s-a nascut Lucia Sav
29.12.1963 - s-a nascut Diana Manole
29.12.1958 - s-a nascut Cristian Liviu Burada
29.12.1971 - s-a nascut Eugenia Badila Carp
29.12.1978 - a murit Franyó Zoltán (n. 1887)

30.12.1863 - s-a nascut Ion Gorun (m. 1929)
30.12.1892 - s-a nascut George Magheru (m. 1952)
30.12.1894 - a murit Ion Paun-Pincio (n. 1868)
30.12.1940 - s-a nascut Maria Voda- Capusan
30.12.1986 - a murit Ion Banuta (n. 1914)

31.12.1842 - s-a nascut Iacob Negruzzi (m. 1932)
31.12.1889 - a murit Ion Creanga (n. 1837)
31.12.1894 - s-a nascut Alexandru Marcu (m. 1955)
31.12.1903 - s-a nascut Ilarie Voronca (m. 1946)
31.12.1930 - s-a nascut Carmen Catunescu
31.12.1953 - a murit Margarita Miller- Verghy
                       (n. 1865)
31.12.2001 - a murit Ion Zamfirescu (n. 1907)

sursa : România literara. Calendar realizat de scriitorul Nicolae Oprea.